بازاریابی ایمیلی
بازاریابی ایمیلی ایمیل های تبلیغاتی در پوشه اسپم قرار میگیرند . چرا کسی باید برای تبلیغی که قرار است در سطل آشغال انداخته شود پولی بدهد ؟ هیچ دلیلی برای اینکار نیست. بازاریابی ایمیلی به تنهای محکوم به شکست است. شما برای آنکه بتوانید بازاریابی ایمیلی داشته باشید باید کاری کنی ...