سازمان صنعت، معدن و تجارت استان البرز
سازمان صنعت، معدن و تجارت استان البرز، واقع در کرج می باشد. ...
تعاونی همیار دهیاری های استان البرز
شرکت تعاونی گروه همیار دهیاریهای استان البرز بر اساس موافقتنامه شماره 19954 مورخ 24/4/1392 اداره کل تعاون ،کار و رفاه اجتماعی استان البرز و با سرمایه 90,000,000 ریال منقسم به 90 سهم 1,000,000 ریالی تاسیس و در تاریخ 5/5/1392 به شماره 24826 در اداره کل ثبت شرکتها به ثبت رسید.   سهامدا ...