سازمان صنعت، معدن و تجارت استان البرز
سازمان صنعت، معدن و تجارت استان البرز، واقع در کرج می باشد. ...
سازمان بهسازي و نوسازي شهريار
به استناد مواد 84 و 111 قانون شهرداری و بند پانزده ماده هفتاد و یک قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1/3/75 و با توجه به وظایف اساسی شهرداری مندرج در ماده یک قانون نوسازی و عمران شهری و همچنین به منظور احیای بافت قدیمی شهر شهریار بصورتی که بتواند نیازها ...