طراحی سایت فرهنگی
طراحی سایت فرهنگی طراحی سایت های فرهنگی از لحاظ ظاهر ، برنامه نویسی، محتوا با یک سایت تجاری متفاوت است . در سایت های تجاری اولویت طراحی ظاهر سایت های تجاری، برای جذب حداکثر مخاطب است. ولی در طراحی سایت فرهنگی شما برای قشر خاصی طراحی را انجام میدهید که معمولا حساسیت ها خاصی دارند. م ...