عناصر معنایی یا Semantic در HTML5
Semantic در لغت یعنی علم معنای کلمات یا عبارات عناصر Semantic عناصری هستند که معنا دارند. ...