طراحی سایت:تجاری ساده
یک سایت تجاری بسیار ساده را برای نمونه قرار داده ایم کد ها و شمای صفحه اصلی این سایت را در زیر ببینید. ...