انعقاد قرارداد طراحي وب سايت شرکت صنايع غذايي نوشينه خرم
طراحي و بهينه سازي وب سايت شرکت صنايع غذايي نوشينه خرم ( سبالان نات ) به شركت سارگون واگذار گرديد.