گروه خبري : عمومی
تاريخ انتشار : 24 مردادماه سال 91
كد :13

انعقاد قرارداد طراحي وب سايت گروه صنعتي ايرانشيد سازه

طراحي وب سايت گروه صنعتي ايرانشيد سازه مجري ساخت خانه هاي پيش ساخته به شركت سارگون واگذار گرديد.
نظرات كاربران :