انعقاد قرارداد طراحي وب سايت گروه صنعتي ايرانشيد سازه
طراحي وب سايت گروه صنعتي ايرانشيد سازه مجري ساخت خانه هاي پيش ساخته به شركت سارگون واگذار گرديد.