گروه خبري : عمومی
تاريخ انتشار : 5 شهريور ماه سال 91
كد :15
انعقاد قرارداد طراحي وب سايت شركت تومل
طراحي و پياده سازي وب سايت شركت تومل به شركت سارگون واگذار گرديد.