گروه خبري : عمومی
تاريخ انتشار : 28 ديماه سال 91
كد :19

انعقاد قرارداد طراحي وب سايت انتشارات نويد آذربايجان

طراحي و پياده سازي وب سايت انتشارات نويد آذربايجان به شركت سارگون واگذار شد.
نظرات كاربران :