انعقاد قرارداد طراحي وب سايت انتشارات نويد آذربايجان
طراحي و پياده سازي وب سايت انتشارات نويد آذربايجان به شركت سارگون واگذار شد.