اتمام قرارداد طراحي وب سايت شهرداري فردوسيه
طراحي و پياده سازي وب سايت شهرداري فردوسيه به پايان رسيد.