اتمام پروژه طراحي وب سايت دانشگاه آزاد اسلامي واحد گلپايگان

طراحي وب سايت دانشگاه آزاد اسلامي واحد گلپايگان به پايان رسيد
از جمله امكانات اين وب سايت مي توان به موارد زير اشاره نمود

  • سامانه همايش ها
  • 3 زير سايت
  • زبان دوم