اتمام قرارداد طراحي وب سايت سازمان نوسازي و بهسازي شهريار
طراحي و پياده سازي وب سايت سازمان نوسازي و بهسازي شهريار به پايان رسيد.
در اين وب سايت مواردي از قبيل معرفي سازمان ، اطلاع رساني ، فعاليت ها ، مقررات و بخشنامه ها لحاظ شده است