گروه خبري : عمومی
تاريخ انتشار : 5 ارديبهشت ماه سال 92
كد :27

اتمام قرارداد طراحي وب سايت سازمان نوسازي و بهسازي شهريار

طراحي و پياده سازي وب سايت سازمان نوسازي و بهسازي شهريار به پايان رسيد.
در اين وب سايت مواردي از قبيل معرفي سازمان ، اطلاع رساني ، فعاليت ها ، مقررات و بخشنامه ها لحاظ شده است
نظرات كاربران :