گروه خبري : عمومی
تاريخ انتشار : 25 ديماه سال 90
كد :4

اتمام پروژه پياده سازي پورتال دانشكده فناوري هاي نوين دانشگاه علوم پزشكي تهران

از جمله موارد موجود مي توان به تعداد 10 زير سايت براي هر گروه آموزشي اشاره كرد.
نظرات كاربران :