اتمام پروژه پياده سازي پورتال دانشكده فناوري هاي نوين دانشگاه علوم پزشكي تهران
از جمله موارد موجود مي توان به تعداد 10 زير سايت براي هر گروه آموزشي اشاره كرد.