گروه مقاله : Bootstrap
تاريخ انتشار : 1394/05/29 - 12:43
كد :6055

آیکن های نمادین Bootstrap

آیکن های نمادین (Glyphicon )
بوتسترپ 200 آیکن نمادین را از مجموعه  آیکن های نمادین، ارائه می دهد.
آیکن های نمادین می توانند در متن، دکمه ها، نوار ابزارها، ناوبری ها، فرم ها و ... استفاده شوند.
در زیر چند مثال از آیکن های نمادین را می بینید:
 

آیکن نمادین نامه:

آیکن نمادین پرینت:

آیکن نمادین جستجو:

آیکن نمادین دانلود:

 
نحوه ایجاد آیکن های نمادین
یک آیکن نمادین به صورت زیر ایجاد می شود :
<span class="glyphicon glyphicon-name"></span>
 
در قسمت نام ، بجای کلمه name باید نام کامل آیکن مورد نظر را بیاوریم.
 
مثال 
مثال زیر روش های مختلف استفاده از آیکن های نمادین را نشان می دهد:
 
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
  <title>Bootstrap Example</title>
  <meta charset="utf-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
  <link rel="stylesheet" href="http://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/3.3.5/css/bootstrap.min.css">
  <script src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.11.3/jquery.min.js"></script>
  <script src="http://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/3.3.5/js/bootstrap.min.js"></script>
</head>
<body>
 
<div class="container">
  <h2>Glyphicon Examples</h2>
  <p>Envelope icon: <span class="glyphicon glyphicon-envelope"></span></p>    
  <p>Envelope icon as a link:
    <a href="#"><span class="glyphicon glyphicon-envelope"></span></a>
  </p>
  <p>Search icon: <span class="glyphicon glyphicon-search"></span></p>
  <p>Search icon on a button:
    <button type="button" class="btn btn-default">
      <span class="glyphicon glyphicon-search"></span> Search
    </button>
  </p>
  <p>Search icon on a styled button:
    <button type="button" class="btn btn-info">
      <span class="glyphicon glyphicon-search"></span> Search
    </button>
  </p>
  <p>Print icon: <span class="glyphicon glyphicon-print"></span></p>      
  <p>Print icon on a styled link button:
    <a href="#" class="btn btn-success btn-lg">
      <span class="glyphicon glyphicon-print"></span> Print 
    </a>
  </p> 
</div>
 
</body>
</html>
نظرات كاربران :
نام :
ايميل :
متن نظر : * 
 
متن بالا را وارد نماييد*