گروه مقاله : Bootstrap
تاريخ انتشار : 1394/05/22 - 10:13
كد :6035

جدول های Bootstrap

جدول پایه Bootstrap
جدول پایه Bootstrap دارای یک padding سبک و تقسیم کننده های افقی است.
کلاس table. یک استایل پایه را به جدول اضافه می کند.
 
 
 
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
  <title>Bootstrap Example</title>
  <meta charset="utf-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
  <link rel="stylesheet" href="http://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/3.3.5/css/bootstrap.min.css">
  <script src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.11.3/jquery.min.js"></script>
  <script src="http://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/3.3.5/js/bootstrap.min.js"></script>
</head>
<body>
 
<div class="container">
  <h2>Basic Table</h2>
  <p>The .table class adds basic styling (light padding and only horizontal dividers) to a table:</p>            
  <table class="table">
    <thead>
      <tr>
        <th>Firstname</th>
        <th>Lastname</th>
        <th>Email</th>
      </tr>
    </thead>
    <tbody>
      <tr>
        <td>John</td>
        <td>Doe</td>
        <td>john@example.com</td>
      </tr>
      <tr>
        <td>Mary</td>
        <td>Moe</td>
        <td>mary@example.com</td>
      </tr>
      <tr>
        <td>July</td>
        <td>Dooley</td>
        <td>july@example.com</td>
      </tr>
    </tbody>
  </table>
</div>
 
</body>
</html>
 
ردیف های راه راه
کلاس table-striped. ردیف های راه راه را به جدول اضافه می کند:
 
 
 
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
  <title>Bootstrap Example</title>
  <meta charset="utf-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
  <link rel="stylesheet" href="http://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/3.3.5/css/bootstrap.min.css">
  <script src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.11.3/jquery.min.js"></script>
  <script src="http://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/3.3.5/js/bootstrap.min.js"></script>
</head>
<body>
 
<div class="container">
  <h2>Striped Rows</h2>
  <p>The .table-striped class adds zebra-stripes to a table:</p>            
  <table class="table table-striped">
    <thead>
      <tr>
        <th>Firstname</th>
        <th>Lastname</th>
        <th>Email</th>
      </tr>
    </thead>
    <tbody>
      <tr>
        <td>John</td>
        <td>Doe</td>
        <td>john@example.com</td>
      </tr>
      <tr>
        <td>Mary</td>
        <td>Moe</td>
        <td>mary@example.com</td>
      </tr>
      <tr>
        <td>July</td>
        <td>Dooley</td>
        <td>july@example.com</td>
      </tr>
    </tbody>
  </table>
</div>
 
</body>
</html>
 
جدول دارای کادر
کلاس table-bordered.  به اطراف جدول و خانه های آن کادر اضافه می کند :
 
 
 
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
  <title>Bootstrap Example</title>
  <meta charset="utf-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
  <link rel="stylesheet" href="http://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/3.3.5/css/bootstrap.min.css">
  <script src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.11.3/jquery.min.js"></script>
  <script src="http://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/3.3.5/js/bootstrap.min.js"></script>
</head>
<body>
 
<div class="container">
  <h2>Bordered Table</h2>
  <p>The .table-bordered class adds borders to a table:</p>            
  <table class="table table-bordered">
    <thead>
      <tr>
        <th>Firstname</th>
        <th>Lastname</th>
        <th>Email</th>
      </tr>
    </thead>
    <tbody>
      <tr>
        <td>John</td>
        <td>Doe</td>
        <td>john@example.com</td>
      </tr>
      <tr>
        <td>Mary</td>
        <td>Moe</td>
        <td>mary@example.com</td>
      </tr>
      <tr>
        <td>July</td>
        <td>Dooley</td>
        <td>july@example.com</td>
      </tr>
    </tbody>
  </table>
</div>
 
</body>
</html>
 
ردیف های دارای Hover
کلاس table-hover. ویژگی hover را به ردیف های جدول اضافه می کند.
 
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
  <title>Bootstrap Example</title>
  <meta charset="utf-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
  <link rel="stylesheet" href="http://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/3.3.5/css/bootstrap.min.css">
  <script src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.11.3/jquery.min.js"></script>
  <script src="http://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/3.3.5/js/bootstrap.min.js"></script>
</head>
<body>
 
<div class="container">
  <h2>Hover Rows</h2>
  <p>The .table-hover class enables a hover state on table rows:</p>            
  <table class="table table-hover">
    <thead>
      <tr>
        <th>Firstname</th>
        <th>Lastname</th>
        <th>Email</th>
      </tr>
    </thead>
    <tbody>
      <tr>
        <td>John</td>
        <td>Doe</td>
        <td>john@example.com</td>
      </tr>
      <tr>
        <td>Mary</td>
        <td>Moe</td>
        <td>mary@example.com</td>
      </tr>
      <tr>
        <td>July</td>
        <td>Dooley</td>
        <td>july@example.com</td>
      </tr>
    </tbody>
  </table>
</div>
 
</body>
</html>
 
جدول متراکم شده
کلاس table-condensed.  با نصف کردن میزان padding خانه ها، جدول را متراکم تر می کند.
 
 
 
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
  <title>Bootstrap Example</title>
  <meta charset="utf-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
  <link rel="stylesheet" href="http://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/3.3.5/css/bootstrap.min.css">
  <script src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.11.3/jquery.min.js"></script>
  <script src="http://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/3.3.5/js/bootstrap.min.js"></script>
</head>
<body>
 
<div class="container">
  <h2>Condensed Table</h2>
  <p>The .table-condensed class makes a table more compact by cutting cell padding in half:</p>            
  <table class="table table-condensed">
    <thead>
      <tr>
        <th>Firstname</th>
        <th>Lastname</th>
        <th>Email</th>
      </tr>
    </thead>
    <tbody>
      <tr>
        <td>John</td>
        <td>Doe</td>
        <td>john@example.com</td>
      </tr>
      <tr>
        <td>Mary</td>
        <td>Moe</td>
        <td>mary@example.com</td>
      </tr>
      <tr>
        <td>July</td>
        <td>Dooley</td>
        <td>july@example.com</td>
      </tr>
    </tbody>
  </table>
</div>
 
</body>
</html>
 
کلاس های متنی
میتوان از کلاس های متنی برای رنگی کردن ردیف های جدول(<tr>) یا سلول های جدول(<td>) استفاده کرد:
 
 
 
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
  <title>Bootstrap Example</title>
  <meta charset="utf-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
  <link rel="stylesheet" href="http://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/3.3.5/css/bootstrap.min.css">
  <script src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.11.3/jquery.min.js"></script>
  <script src="http://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/3.3.5/js/bootstrap.min.js"></script>
</head>
<body>
 
<div class="container">
  <h2>Contextual Classes</h2>
  <p>Contextual classes can be used to color table rows or table cells. The classes that can be used are: .active, .success, .info, .warning, and .danger.</p>            
  <table class="table">
    <thead>
      <tr>
        <th>Firstname</th>
        <th>Lastname</th>
        <th>Email</th>
      </tr>
    </thead>
    <tbody>
      <tr class="success">
        <td>John</td>
        <td>Doe</td>
        <td>john@example.com</td>
      </tr>
      <tr class="danger">
        <td>Mary</td>
        <td>Moe</td>
        <td>mary@example.com</td>
      </tr>
      <tr class="info">
        <td>July</td>
        <td>Dooley</td>
        <td>july@example.com</td>
      </tr>
    </tbody>
  </table>
</div>
 
</body>
</html>
 
انواع کلاس های متنی که می توان از آنها استفاده کرد:
 
کلاس توضیحات
.active hover اعمال رنگ بر روی ردیف یا سلول جدول هنگام رویداد
.success یک عمل موفقیت آمیز یا مثبت را مشخص می کند
.info یک اطلاعات آموزنده و خنثی را مشخص می کند
.warning یک اخطار که نیاز به توجه دارد را مشخص می کند
.danger یک عمل خطرناک یا منفی را مشخص می کند
 
 
مثال های جدول Bootstrap
مثال 1:
 
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
  <link rel="stylesheet" href="http://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/3.3.5/css/bootstrap.min.css">
  <script src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.11.3/jquery.min.js"></script>
  <script src="http://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/3.3.5/js/bootstrap.min.js"></script>
</head>
<body>
 
<div class="container">
  <table>
    <thead>
      <tr>
        <th>Firstname</th>
        <th>Lastname</th>
        <th>Email</th>
      </tr>
    </thead>
    <tbody>
      <tr>
        <td>John</td>
        <td>Doe</td>
        <td>john@example.com</td>
      </tr>
      <tr>
        <td>Mary</td>
        <td>Moe</td>
        <td>mary@example.com</td>
      </tr>
      <tr>
        <td>July</td>
        <td>Dooley</td>
        <td>july@example.com</td>
      </tr>
    </tbody>
  </table>
</div>
 
</body>
</html>
 
مثال 2 :
 
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
  <link rel="stylesheet" href="http://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/3.3.5/css/bootstrap.min.css">
  <script src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.11.3/jquery.min.js"></script>
  <script src="http://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/3.3.5/js/bootstrap.min.js"></script>
</head>
<body>
 
<div class="container">
  <table class="table">
    <thead>
      <tr>
        <th>Firstname</th>
        <th>Lastname</th>
        <th>Email</th>
      </tr>
    </thead>
    <tbody>
      <tr>
        <td>John</td>
        <td>Doe</td>
        <td>john@example.com</td>
      </tr>
      <tr>
        <td>Mary</td>
        <td>Moe</td>
        <td>mary@example.com</td>
      </tr>
      <tr>
        <td>July</td>
        <td>Dooley</td>
        <td>july@example.com</td>
      </tr>
    </tbody>
  </table>
</div>
 
</body>
</html>
نظرات كاربران :
نام :
ايميل :
متن نظر : * 
 
متن بالا را وارد نماييد*