گروه مقاله : Bootstrap
تاريخ انتشار : 1394/05/28 - 14:36
كد :6052

دکمه های Bootstrap

استایل های دکمه
Bootstrap برای دکمه ها 7 استایل ارائه می دهد :
 
 
برای ایجاد استایل های فوق ، Bootstrap استایل های زیر را در بر دارد :
 • btn-default
 • btn-primary
 • btn-success
 • btn-info
 • btn-warning
 • btn-danger
 • btn-link
مثال زیر کد را برای استایل های مختلف دکمه نشان می دهد:
 
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
  <title>Bootstrap Example</title>
  <meta charset="utf-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
  <link rel="stylesheet" href="http://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/3.3.5/css/bootstrap.min.css">
  <script src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.11.3/jquery.min.js"></script>
  <script src="http://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/3.3.5/js/bootstrap.min.js"></script>
</head>
<body>
 
<div class="container">
  <h2>Button Styles</h2>
  <button type="button" class="btn btn-default">Default</button>
  <button type="button" class="btn btn-primary">Primary</button>
  <button type="button" class="btn btn-success">Success</button>
  <button type="button" class="btn btn-info">Info</button>
  <button type="button" class="btn btn-warning">Warning</button>
  <button type="button" class="btn btn-danger">Danger</button>
  <button type="button" class="btn btn-link">Link</button>      
</div>
 
</body>
</html>
 
میتوان از کلاس های دکمه برای عناصر <a> ، <button> و یا <input> استفاده کرد.
 
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
  <title>Bootstrap Example</title>
  <meta charset="utf-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
  <link rel="stylesheet" href="http://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/3.3.5/css/bootstrap.min.css">
  <script src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.11.3/jquery.min.js"></script>
  <script src="http://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/3.3.5/js/bootstrap.min.js"></script>
</head>
<body>
 
<div class="container">
  <h2>Button Tags</h2>
  <a href="#" class="btn btn-info" role="button">Link Button</a>
  <button type="button" class="btn btn-info">Button</button>
  <input type="button" class="btn btn-info" value="Input Button">
  <input type="submit" class="btn btn-info" value="Submit Button">
</div>
 
</body>
</html>
 
 
 
نکته : چرا داخل خصوصیت href لینک از علامت شارپ ( # ) استفاده می کنیم؟
زمانیکه صفحه ای نداریم که به آن لینک دهیم و نمی خواهیم با پیغام "404" مواجه شویم، علامت شارپ ( # ) را به عنوان لینک قرار می دهیم.
 
اندازه های دکمه :
Bootstrap چهار اندازه را برای دکمه ارائه می دهد:
 
 
کلاس هایی که اندازه های مختلف را تعریف می کنند عبارتند از :
 • btn-lg.
 • btn-md.
 • btn-sm.
 • btn-xs.
 
مثال زیر کد مربوط به اندازه های مختلف دکمه را نشان می دهد :
 
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
  <title>Bootstrap Example</title>
  <meta charset="utf-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
  <link rel="stylesheet" href="http://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/3.3.5/css/bootstrap.min.css">
  <script src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.11.3/jquery.min.js"></script>
  <script src="http://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/3.3.5/js/bootstrap.min.js"></script>
</head>
<body>
 
<div class="container">
  <h2>Button Sizes</h2>
  <button type="button" class="btn btn-primary btn-lg">Large</button>
  <button type="button" class="btn btn-primary btn-md">Medium</button>    
  <button type="button" class="btn btn-primary btn-sm">Small</button>
  <button type="button" class="btn btn-primary btn-xs">XSmall</button>
</div>
 
</body>
</html>
 
دکمه ها با عرض کامل:
یک دکمه با عرض کامل، به اندازه ی عرض عنصر والد خود گسترده می شود:
 
 
برای ایجاد یک دکمه با عرض کامل از کلاس  .btn-block استفاده کنید.
 
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
  <title>Bootstrap Example</title>
  <meta charset="utf-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
  <link rel="stylesheet" href="http://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/3.3.5/css/bootstrap.min.css">
  <script src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.11.3/jquery.min.js"></script>
  <script src="http://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/3.3.5/js/bootstrap.min.js"></script>
</head>
<body>
 
<div class="container">
  <h2>Block Level Buttons</h2>
  <button type="button" class="btn btn-primary btn-block">Button 1</button>
  <button type="button" class="btn btn-default btn-block">Button 2</button>
 
  <h2>Large Block Level Buttons</h2>
  <button type="button" class="btn btn-primary btn-lg btn-block">Button 1</button>
  <button type="button" class="btn btn-default btn-lg btn-block">Button 2</button>
 
  <h2>Small Block Level Buttons</h2>
  <button type="button" class="btn btn-primary btn-sm btn-block">Button 1</button>
  <button type="button" class="btn btn-default btn-sm btn-block">Button 2</button>
</div>
 
</body>
</html>
 
 
دکمه های فعال و غیر فعال
یک دکمه می تواند به حالت فعال(قابل فشار دادن) یا غیرفعال(غیر قابل کلیک) در بیاید:  
 
 
 
کلاس  active.  یک دکمه را فعال (قابل فشار دادن) و کلاس  .disabled آن را غیر فعال (غیر قابل کلیک) می کند :
 
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
  <title>Bootstrap Example</title>
  <meta charset="utf-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
  <link rel="stylesheet" href="http://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/3.3.5/css/bootstrap.min.css">
  <script src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.11.3/jquery.min.js"></script>
  <script src="http://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/3.3.5/js/bootstrap.min.js"></script>
</head>
<body>
 
<div class="container">
  <h2>Button States</h2>
  <button type="button" class="btn btn-primary">Primary Button</button>
  <button type="button" class="btn btn-primary active">Active Primary</button>
  <button type="button" class="btn btn-primary disabled">Disabled Primary</button>
</div>
 
</body>
</html>
نظرات كاربران :
نام :
ايميل :
متن نظر : * 
 
متن بالا را وارد نماييد*