گروه مقاله : Bootstrap
تاريخ انتشار : 1394/06/09 - 16:10
كد :6099

شبکه بندی small در Bootstrap

فرض کنید که یک Layout ساده با دو ستون داریم. ما می خواهیم ستون ها برای دستگاه های کوچک به دو بخش 25% / 75% تقسیم شوند.
نکته : وسایل کوچک طوری طراحی شده اند که صفحه نمایشی با عرض 768 پیکسل تا 991 پیکسل داشته باشند.
برای وسایل کوچک ما از کلاس های *-col-sm. استفاده خواهیم کرد.
کلاس های زیر را به دو ستون خود اضافه می کنیم:
 
<div class="col-sm-3">....</div>
<div class="col-sm-9">....</div>
 
در اینجا به Bootstrap می گوییم " برای وسایل کوچک، به دنبال کلاس هایی بگرد که در داخل خود از -sm- استفاده می کنند. "
مثال زیر برای دستگاه های کوچک به صورت دو بخش %75 / %25 خواهد بود:
 
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
  <title>Bootstrap Example</title>
  <meta charset="utf-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
  <link rel="stylesheet" href="http://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/3.3.5/css/bootstrap.min.css">
  <script src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.11.3/jquery.min.js"></script>
  <script src="http://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/3.3.5/js/bootstrap.min.js"></script>
</head>
<body>
 
<div class="container-fluid">
  <h1>Hello World!</h1>
  <p>Resize the browser window to see the effect.</p>
  <div class="row">
    <div class="col-sm-3" style="background-color:lavender;">
      <p>Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.</p>
      <p> Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.</p>
    </div>
    <div class="col-sm-9" style="background-color:lavenderblush;">
      <p>Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus error sit voluptatem accusantium doloremque laudantium, totam rem aperiam, eaque ipsa quae ab illo inventore veritatis et quasi architecto beatae vitae dicta sunt explicabo.</p>
    </div>
  </div>
</div>
 
</body>
</html>
 
 
نظرات كاربران :