گروه مقاله : HTML 4
تاريخ انتشار : 1394/02/23 - 09:44
كد :449

عنصر Iframe در HTML

یک iframe برای نمایش صفحه وب، درون یک صفحه وب دیگر استفاده می شود.
 فرم نوشتاری Iframe
 
<iframe src="URL"></iframe>
 
URL به مکان صفحه مجزای دیگری اشاره دارد.
 
تنظیم عرض و طول iframe
 
خصوصیت height و width برای تعیین طول و عرض یک iframe استفاده می شود.
مقدار این خصوصیت ها به طور پیش فرض بر حسب پیکسل بیان می شود اما می توان آنرا به درصد نیز بیان کرد. (مثل 80 %)
مثال :
<iframe src="demo_iframe.htm" width="200" height="200"></iframe>
 
حذف Border یا خطوط حاشیه iframe
 به صورت پیش فرض iframe یک حاشیه مشکی دور خود دارد. برای برداشتن حاشیه از خصوصیت border مانند زیر استفاده کنید :
<iframe src="demo_iframe.htm" style="border:none"></iframe>
 
به کمک CSS همچنین می توانید اندازه، شکل و رنگ حاشیه iframe را تغییر دهید.
<iframe src="demo_iframe.htm" style="border:5px dotted red"></iframe> 
استفاده از iframe به عنوان مقصد یک لینک
یک iframe می تواند به عنوان مقصد یک لینک استفاده شود.
خصوصیت target در یک لینک باید به خصوصیت name در عنصر iframe اشاره کند.
مثال :
<iframe src="demo_iframe.htm" name="iframe_a"></iframe>
<p><a href="http://www.w3schools.com" target="iframe_a">W3Schools.com</a></p>
نظرات كاربران :
نام :
ايميل :
متن نظر : * 
 
متن بالا را وارد نماييد*