گروه مقاله : Bootstrap
تاريخ انتشار : 1394/06/03 - 15:15
كد :6086

ورودی های Bootstrap

پشتیبانی از کنترل های فرم
Bootstrap از کنترل های فرم زیر پشتیبانی می کند :
  • input
  • textarea
  • checkbox
  • radio
  • select
Bootstrap Input
Bootstrap supports all the HTML5 input types: text, password, datetime, datetime-local, date, month, time, week, number, email, url, search, tel, and color.
Note: Inputs will NOT be fully styled if their type is not properly declared!
 
ورودی Bootstrap 
Bootstrap از تمام ورودی های HTML5 پشتیبانی می کند : text، password،  datetime، datetime-local، date ، month ، time ، week ، number، email، url، search، tel، و  color .
 
نکته : چنانچه نوع ورودی ها به درستی تعریف نشده باشد، آنها به طور کامل استایل بندی نخواهند شد.
 
مثال زیر شامل دو عنصر ورودی می باشد، یکی از نوع text و دیگری از نوع password :
 
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
  <title>Bootstrap Example</title>
  <meta charset="utf-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
  <link rel="stylesheet" href="http://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/3.3.5/css/bootstrap.min.css">
  <script src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.11.3/jquery.min.js"></script>
  <script src="http://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/3.3.5/js/bootstrap.min.js"></script>
</head>
<body>
 
<div class="container">
  <h2>Form control: input</h2>
  <p>The form below contains two input elements; one of type text and one of type password:</p>
  <form role="form">
    <div class="form-group">
      <label for="usr">Name:</label>
      <input type="text" class="form-control" id="usr">
    </div>
    <div class="form-group">
      <label for="pwd">Password:</label>
      <input type="password" class="form-control" id="pwd">
    </div>
  </form>
</div>
 
</body>
</html>
 
Textarea در Bootstrap
مثال زیر شامل یک textarea می باشد :
 
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
  <title>Bootstrap Example</title>
  <meta charset="utf-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
  <link rel="stylesheet" href="http://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/3.3.5/css/bootstrap.min.css">
  <script src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.11.3/jquery.min.js"></script>
  <script src="http://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/3.3.5/js/bootstrap.min.js"></script>
</head>
<body>
 
<div class="container">
  <h2>Form control: textarea</h2>
  <p>The form below contains a textarea for comments:</p>
  <form role="form">
    <div class="form-group">
      <label for="comment">Comment:</label>
      <textarea class="form-control" rows="5" id="comment"></textarea>
    </div>
  </form>
</div>
 
</body>
</html>
 
Checkbox ها در Bootstrap
 
چنانچه بخواهیم کاربر از میان چندین گزینه، تعدادی از آنها را انتخاب کند، از Checkbox استفاده می کنیم :
 
مثال زیر شامل سه Checkbox است که آخرین گزینه غیر فعال است :
 
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
  <title>Bootstrap Example</title>
  <meta charset="utf-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
  <link rel="stylesheet" href="http://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/3.3.5/css/bootstrap.min.css">
  <script src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.11.3/jquery.min.js"></script>
  <script src="http://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/3.3.5/js/bootstrap.min.js"></script>
</head>
<body>
 
<div class="container">
  <h2>Form control: checkbox</h2>
  <p>The form below contains three checkboxes. The last option is disabled:</p>
  <form role="form">
    <div class="checkbox">
      <label><input type="checkbox" value="">Option 1</label>
    </div>
    <div class="checkbox">
      <label><input type="checkbox" value="">Option 2</label>
    </div>
    <div class="checkbox disabled">
      <label><input type="checkbox" value="" disabled>Option 3</label>
    </div>
  </form>
</div>
 
</body>
</html>
 
اگر می خواهید که checkbox ها در یک خط قرار بگیرند از کلاس checkbox-inline. استفاده کنید :
 
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
  <title>Bootstrap Example</title>
  <meta charset="utf-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
  <link rel="stylesheet" href="http://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/3.3.5/css/bootstrap.min.css">
  <script src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.11.3/jquery.min.js"></script>
  <script src="http://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/3.3.5/js/bootstrap.min.js"></script>
</head>
<body>
 
<div class="container">
  <h2>Form control: inline checkbox</h2>
  <p>The form below contains three inline checkboxes:</p>
  <form role="form">
    <label class="checkbox-inline">
      <input type="checkbox" value="">Option 1
    </label>
    <label class="checkbox-inline">
      <input type="checkbox" value="">Option 2
    </label>
    <label class="checkbox-inline">
      <input type="checkbox" value="">Option 3
    </label>
  </form>
</div>
 
</body>
</html>
 
Radio Button ها در Bootstrap
چنانچه می خواهید کاربر را محدود کنید تا تنها یک گزینه را از یک لیست گزینه ها انتخاب کند، می توانید از Radio Button ها استفاده کنید.
مثال زیر شامل دو Radio Button می باشد. آخرین گزینه نیز غیر فعال(disabled) شده است:
 
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
  <title>Bootstrap Example</title>
  <meta charset="utf-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
  <link rel="stylesheet" href="http://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/3.3.5/css/bootstrap.min.css">
  <script src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.11.3/jquery.min.js"></script>
  <script src="http://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/3.3.5/js/bootstrap.min.js"></script>
</head>
<body>
 
<div class="container">
  <h2>Form control: radio buttons</h2>
  <p>The form below contains three radio buttons. The last option is disabled:</p>
  <form role="form">
    <div class="radio">
      <label><input type="radio" name="optradio">Option 1</label>
    </div>
    <div class="radio">
      <label><input type="radio" name="optradio">Option 2</label>
    </div>
    <div class="radio disabled">
      <label><input type="radio" name="optradio" disabled>Option 3</label>
    </div>
  </form>
</div>
 
</body>
</html>
 
اگر می خواهید radio button ها در یک خط قرار بگیرند، از کلاس  radio-inline. استفاده کنید :
 
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
  <title>Bootstrap Example</title>
  <meta charset="utf-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
  <link rel="stylesheet" href="http://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/3.3.5/css/bootstrap.min.css">
  <script src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.11.3/jquery.min.js"></script>
  <script src="http://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/3.3.5/js/bootstrap.min.js"></script>
</head>
<body>
 
<div class="container">
  <h2>Form control: inline radio buttons</h2>
  <p>The form below contains three inline radio buttons:</p>
  <form role="form">
    <label class="radio-inline">
      <input type="radio" name="optradio">Option 1
    </label>
    <label class="radio-inline">
      <input type="radio" name="optradio">Option 2
    </label>
    <label class="radio-inline">
      <input type="radio" name="optradio">Option 3
    </label>
  </form>
</div>
 
</body>
</html>
 
Select List در Bootstrap
 
اگر می خواهید به کاربر این امکان را بدهید تا از میان چندین گزینه ، یکی را انتخاب کند، می توانید از لیست select استفاده کنید.
مثال زیر شامل یک لیست کشویی (لیست select) می باشد:
 
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
  <title>Bootstrap Example</title>
  <meta charset="utf-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
  <link rel="stylesheet" href="http://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/3.3.5/css/bootstrap.min.css">
  <script src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.11.3/jquery.min.js"></script>
  <script src="http://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/3.3.5/js/bootstrap.min.js"></script>
</head>
<body>
 
<div class="container">
  <h2>Form control: select</h2>
  <p>The form below contains two dropdown menus (select lists):</p>
  <form role="form">
    <div class="form-group">
      <label for="sel1">Select list (select one):</label>
      <select class="form-control" id="sel1">
        <option>1</option>
        <option>2</option>
        <option>3</option>
        <option>4</option>
      </select>
      <br>
      <label for="sel2">Mutiple select list (hold shift to select more than one):</label>
      <select multiple class="form-control" id="sel2">
        <option>1</option>
        <option>2</option>
        <option>3</option>
        <option>4</option>
        <option>5</option>
      </select>
    </div>
  </form>
</div>
 
</body>
</html>
 
نظرات كاربران :
نام :
ايميل :
متن نظر : * 
 
متن بالا را وارد نماييد*