گروه مقاله : HTML 4
تاريخ انتشار : 1394/02/16 - 12:59
كد :384

پاراگراف ها در HTML

سندهای HTML به پاراگراف ها تقسیم می شوند.
پاراگراف ها به وسیله تگ <p> تعریف می شوند.
مثال :
<p>This is a paragraph</p>
<p>This is another paragraph</p>
نکته: مرورگرها به طور خودکار یک خط خالی را قبل و بعد از پاراگراف اضافه می کند.
 
تگ پایان را فراموش نکنید !
اکثر مرورگرها حتی اگر تگ پایان را فراموش کنیم صفحه را به درستی نمایش می دهند.
مثل :
<!DOCTYPE html>
<html>
<body>
<p>This is a paragraph.
<p>This is a paragraph.
<p>This is a paragraph.
<p>Don't forget to close your HTML tags!</p>
</body>
</html>
نتیجه :

.This is a paragraph

.This is a paragraph

.This is a paragraph
 
مثال بالا در بیشتر مرورگرها عمل می کند، اما به آن اطمینانی نیست. فراموش کردن تگ پایان می تواند نتایج غیر منتظره یا خطاهایی را ایجاد کند.
 
تذکر: نسخه های آینده HTML مانند  XHTML به شما اجازه نمی دهد که تگ پایان را فراموش کنید.
 
رفتن به خط جدید در HTML 
هر وقت که می خواهید به خط جدیدی بروید بدون اینکه پاراگراف جدیدی را شروع کنید از تگ <br> استفاده کنید.
مثال :
<p>This is<br>a para<br>graph with line breaks</p>
نتیجه :
This is
a para
graph with line breaks
عنصر <br> یک عنصر تهی در HTML است. این عنصر تگ پایان ندارد.
 
<br> یا </br>
در XHTML و XML عناصر بدون تگ پایان(تگ بسته) مجاز نمی باشند.
اگر چه <br>در تمام مرورگرها کار می کند، اما نوشتن </br> در برنامه های XHTML و XML بهتر عمل می کند.
 
خروجی HTML 
شما نمی توانید مطمئن شوید که کدهای HTML چگونه نمایش داده خواهد شد. صفحات نمایش بزرگ یا کوچک و تغییر اندازه پنجره ها منجر به نتایج متفاوتی خواهد شد.
هنگام نوشتن کدهای HTML، نباید انتظار داشته باشید که فاصله ها یا خط های اضافه در کدهای HTML در خروجی مرورگر نیز فاصله یا خط اضافه دیده شوند.
یک مرورگر فاصله ها و خط های اضافی را هنگام نمایش صفحه بر می دارد. هر تعداد خط به عنوان یک خط و هر تعداد فاصله به عنوان یک فاصله حساب می شوند.
مشکل نمایش اشعار در مرورگر
شعر زیر، در مرورگر پشت سرهم و در یک خط نمایش داده خواهد شد.
<!DOCTYPE html>
<html>
<body>
<p>This poem will display as one line:</p>
<p>
  My Bonnie lies over the ocean.
 
  My Bonnie lies over the sea.
 
  My Bonnie lies over the ocean.
 
  Oh, bring back my Bonnie to me.
</p>
</body>
</html>
نتیجه :
:This poem will display as one line
My Bonnie lies over the ocean. My Bonnie lies over the sea. My Bonnie lies over the ocean. Oh, bring 
.back my Bonnie to me
 
عنصر <pre> در HTML
متن داخل عنصر <pre> با فونتی که width آن ثابت است نمایش داده می شود و فاصله ها و خط های اضافی داخل متن را به همان صورت حفظ  می کند :
مثال :
 
<!DOCTYPE html>
<html>
<body>
<p>The pre tag preserves both spaces and line breaks:</p>
<pre>
  My Bonnie lies over the ocean.
 
  My Bonnie lies over the sea.
 
  My Bonnie lies over the ocean.
 
  Oh, bring back my Bonnie to me.
</pre>
</body>
</html>
 
نتیجه :
:The pre tag preserves both spaces and line breaks
   .My Bonnie lies over the ocean
 
   .My Bonnie lies over the sea
 
  .My Bonnie lies over the ocean
   
   .Oh, bring back my Bonnie to me
 
منبع تگ های HTML :
 
تگ توضیحات
<p> یک پاراگراف را تعریف می کند
<br> خط جدیدی را وارد می کند
<pre> متنی از قبل فرمت شده را تعریف می کند
 
 
 
 
 
 
نظرات كاربران :
نام :
ايميل :
متن نظر : * 
 
متن بالا را وارد نماييد*