گروه مقاله : Bootstrap
تاريخ انتشار : 1394/05/31 - 15:55
كد :6063

پیجر در Bootstrap

پیجر چیست؟
پیجر در اصل نوعی صفحه بندی است (همانطور که در فصل قبل توضیح داده شد).
پیجر دکمه های previous (صفحه قبل) و next (صفحه بعد) را ایجاد می کند.
برای ایجاد دکمه های صفحه بعد /صفحه قبل کلاس  .pager را به عنصر <ul> اضافه کنید:
 
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
  <title>Bootstrap Example</title>
  <meta charset="utf-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
  <link rel="stylesheet" href="http://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/3.3.5/css/bootstrap.min.css">
  <script src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.11.3/jquery.min.js"></script>
  <script src="http://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/3.3.5/js/bootstrap.min.js"></script>
</head>
<body>
 
<div class="container">
  <h2>Pager</h2>
  <p>The .pager class provides previous and next buttons (links):</p>                  
  <ul class="pager">
    <li><a href="#">Previous</a></li>
    <li><a href="#">Next</a></li>
  </ul>
</div>
 
</body>
</html>
 
 
تراز بندی دکمه ها
برای ترازبندی دکمه ها در اطراف صفحه، می توانید از کلاس های previous. و next. استفاده کنید:
 
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
  <title>Bootstrap Example</title>
  <meta charset="utf-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
  <link rel="stylesheet" href="http://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/3.3.5/css/bootstrap.min.css">
  <script src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.11.3/jquery.min.js"></script>
  <script src="http://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/3.3.5/js/bootstrap.min.js"></script>
</head>
<body>
 
<div class="container">
  <h2>Pager</h2>
  <p>The .previous and .next classes align each link to the sides of the page:</p>                  
  <ul class="pager">
    <li class="previous"><a href="#">Previous</a></li>
    <li class="next"><a href="#">Next</a></li>
  </ul>
</div>
 
</body>
</html>
 
 
نظرات كاربران :
نام :
ايميل :
متن نظر : * 
 
متن بالا را وارد نماييد*