گروه مقاله : Bootstrap
تاريخ انتشار : 1394/05/27 - 14:56
كد :6050

کلاس well در Bootstrap

 
کلاس  well. در اطراف عنصر گوشه های گرد ایجاد می کند و یک پس زمینه خاکستری رنگ با مقداری padding به عنصر اضافه می کند.
 
 
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
  <title>Bootstrap Case</title>
  <meta charset="utf-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
  <link rel="stylesheet" href="http://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/3.3.5/css/bootstrap.min.css">
  <script src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.11.3/jquery.min.js"></script>
  <script src="http://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/3.3.5/js/bootstrap.min.js"></script>
</head>
<body> 
 
<div class="container">
  <h2>Well</h2>
  <div class="well">Basic Well</div>
</div>
 
</body>
</html>
 
اندازه کلاس Well
 
 
 
برای تغییر اندازه well از کلاس  .well-smبرای کوچک کردن و از کلاس   .well-lg برای بزرگ تر کردن آن استفاده کنید.
 
مثال
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
  <title>Bootstrap Case</title>
  <meta charset="utf-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
  <link rel="stylesheet" href="http://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/3.3.5/css/bootstrap.min.css">
  <script src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.11.3/jquery.min.js"></script>
  <script src="http://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/3.3.5/js/bootstrap.min.js"></script>
</head>
<body> 
 
<div class="container">
  <h2>Well Size</h2>
  <div class="well well-sm">Small Well</div>
  <div class="well">Normal Well</div>
  <div class="well well-lg">Large Well</div>
</div>
 
</body>
</html>
نظرات كاربران :
نام :
ايميل :
متن نظر : * 
 
متن بالا را وارد نماييد*