گروه مقاله : Bootstrap
تاريخ انتشار : 1394/06/01 - 16:29
كد :6066

گروه های لیست Bootstrap

گروه های لیست پایه
مقدماتی ترین گروه لیست، عبارت است از یک لیست نامنظم به همراه آیتم های آن:
 
 
برای ایجاد یک گروه لیست مقدماتی می توانید از یک عنصر <ul> با کلاس list-group.  به همراه عناصر <li> با کلاس  list-group-item. استفاده کنید :
 
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
  <title>Bootstrap Example</title>
  <meta charset="utf-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
  <link rel="stylesheet" href="http://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/3.3.5/css/bootstrap.min.css">
  <script src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.11.3/jquery.min.js"></script>
  <script src="http://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/3.3.5/js/bootstrap.min.js"></script>
</head>
<body>
 
<div class="container">
  <h2>Basic List Group</h2>
  <ul class="list-group">
    <li class="list-group-item">First item</li>
    <li class="list-group-item">Second item</li>
    <li class="list-group-item">Third item</li>
  </ul>
</div>
 
</body>
</html>
 
 
گروه های لیست به همراه مدال ها(badges)
شما می توانید مدال ها را به یک گروه لیست اضافه کنید. مدال ها به طور اتوماتیک در سمت راست قرار خواهند گرفت:
 
 
برای ایجاد یک مدال (badge)، یک عنصر <span> را به همراه کلاس badge. درون آیتم لیست ایجاد کنید:
 
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
  <title>Bootstrap Example</title>
  <meta charset="utf-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
  <link rel="stylesheet" href="http://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/3.3.5/css/bootstrap.min.css">
  <script src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.11.3/jquery.min.js"></script>
  <script src="http://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/3.3.5/js/bootstrap.min.js"></script>
</head>
<body>
 
<div class="container">
  <h2>List Group With Badges</h2>
  <ul class="list-group">
    <li class="list-group-item"><span class="badge">12</span> New</li>
    <li class="list-group-item"><span class="badge">5</span> Deleted</li>  
    <li class="list-group-item"><span class="badge">3</span> Warnings</li>  
  </ul>
</div>
 
</body>
</html>
 
 
گروه لیست به همراه آیتم های لیست شده
آیتم ها داخل یک گروه لیست می توانند به صورت هایپرلینک در بیایند:
برای ایجاد یک گروه لیست به همراه آیتم های لینک شده، بجای عنصر <ul> از <div> و بجای عنصر <li> از <a> استفاده کنید :
 
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
  <title>Bootstrap Example</title>
  <meta charset="utf-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
  <link rel="stylesheet" href="http://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/3.3.5/css/bootstrap.min.css">
  <script src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.11.3/jquery.min.js"></script>
  <script src="http://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/3.3.5/js/bootstrap.min.js"></script>
</head>
<body>
 
<div class="container">
  <h2>List Group With Linked Items</h2>
  <div class="list-group">
    <a href="#" class="list-group-item active">First item</a>
    <a href="#" class="list-group-item">Second item</a>
    <a href="#" class="list-group-item">Third item</a>
  </div>
</div>
 
</body>
</html>
 
آیتم غیر فعال
گروه لیست زیر یک آیتم غیر فعال دارد:
 
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
  <title>Bootstrap Example</title>
  <meta charset="utf-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
  <link rel="stylesheet" href="http://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/3.3.5/css/bootstrap.min.css">
  <script src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.11.3/jquery.min.js"></script>
  <script src="http://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/3.3.5/js/bootstrap.min.js"></script>
</head>
<body>
 
<div class="container">
  <h2>List Group With a Disabled Item</h2>
  <div class="list-group">
    <a href="#" class="list-group-item disabled">First item</a>
    <a href="#" class="list-group-item">Second item</a>
    <a href="#" class="list-group-item">Third item</a>
  </div>
</div>
 
</body>
</html>
 
 
کلاس های متنی
میتوان از کلاس های متنی برای رنگ کردن آیتم های لیست استفاده کرد:
 
 
 
کلاس ها یی که برای رنگ کردن آیتم های لیست بکار می روند عبارتند از :
  • list-group-item-success.
  •  list-group-item-info.
  •  list-group-item-warning.
  •  list-group-item-danger.
 
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
  <title>Bootstrap Example</title>
  <meta charset="utf-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
  <link rel="stylesheet" href="http://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/3.3.5/css/bootstrap.min.css">
  <script src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.11.3/jquery.min.js"></script>
  <script src="http://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/3.3.5/js/bootstrap.min.js"></script>
</head>
<body>
 
<div class="container">
  <h2>List Group With Contextual Classes</h2>
  <ul class="list-group">
    <li class="list-group-item list-group-item-success">First item</li>
    <li class="list-group-item list-group-item-info">Second item</li>
    <li class="list-group-item list-group-item-warning">Third item</li>
    <li class="list-group-item list-group-item-danger">Fourth item</li>
  </ul>
  <h2>Linked Items With Contextual Classes</h2>
  <div class="list-group">
    <a href="#" class="list-group-item list-group-item-success">First item</a>
    <a href="#" class="list-group-item list-group-item-info">Second item</a>
    <a href="#" class="list-group-item list-group-item-warning">Third item</a>
    <a href="#" class="list-group-item list-group-item-danger">Fourth item</a>
  </div>
</div>
 
</body>
</html>
 
 
محتوای سفارشی
شما تقریبا می توانید از هر عنصر HTML درون یک گروه لیست استفاده کنید.
Bootstrap کلاس های list-group-item-heading. و list-group-item-text. را نیز ارائه می دهد  که می توان از آنها به صورت زیر استفاده کرد:
 
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
  <title>Bootstrap Example</title>
  <meta charset="utf-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
  <link rel="stylesheet" href="http://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/3.3.5/css/bootstrap.min.css">
  <script src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.11.3/jquery.min.js"></script>
  <script src="http://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/3.3.5/js/bootstrap.min.js"></script>
</head>
<body>
 
<div class="container">
  <h2>List Group With Custom Content</h2>
  <div class="list-group">
    <a href="#" class="list-group-item active">
      <h4 class="list-group-item-heading">First List Group Item Heading</h4>
      <p class="list-group-item-text">List Group Item Text</p>
    </a>
    <a href="#" class="list-group-item">
      <h4 class="list-group-item-heading">Second List Group Item Heading</h4>
      <p class="list-group-item-text">List Group Item Text</p>
    </a>
    <a href="#" class="list-group-item">
      <h4 class="list-group-item-heading">Third List Group Item Heading</h4>
      <p class="list-group-item-text">List Group Item Text</p>
    </a>
  </div>
</div>
 
</body>
</html>
نظرات كاربران :
نام :
ايميل :
متن نظر : * 
 
متن بالا را وارد نماييد*