گروه مقاله : Bootstrap
تاريخ انتشار : 1394/06/07 - 15:09
كد :6095

Collapse در Bootstrap

Collapse ها زمانی مفید هستند که بخواهید مقادیر زیادی از محتوا را پنهان کنید یا اینکه آنها را نمایش دهید.
 
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
  <link rel="stylesheet" href="http://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/3.3.5/css/bootstrap.min.css">
  <script src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.11.3/jquery.min.js"></script>
  <script src="http://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/3.3.5/js/bootstrap.min.js"></script>
</head>
<body>
 
<div class="container">
  <h2>Simple Collapsible</h2>
  <button type="button" class="btn btn-info" data-toggle="collapse" data-target="#demo">Simple collapsible</button>
  <div id="demo" class="collapse">
    Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit,
    sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam,
    quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.
  </div>
</div>
 
</body>
</html>
 
توضیح مثال :
کلاس collapse. به یک عنصر collapsible اشاره می کند (یک <div>) ; این عنصر همان محتوایی است که با کلیک روی یک دکمه، نمایش داده می شود یا پنهان می شود.
برای کنترل (نمایش دادن/ مخفی کردن) محتوای collapsible ، خصوصیت "data-toggle="collapse را به یک عنصر <a> یا <button> اضافه می کنیم. سپس خصوصیت "data-target="#id را اضافه می کنیم تا دکمه به محتوای collapsible متصل شود (<"div id="demo>). 
نکته : برای عناصر <a> ، می توانید بجای خصوصیت data-target از خصوصیت href استفاده کنید:
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
  <link rel="stylesheet" href="http://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/3.3.5/css/bootstrap.min.css">
  <script src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.11.3/jquery.min.js"></script>
  <script src="http://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/3.3.5/js/bootstrap.min.js"></script>
</head>
<body>
 
<div class="container">
  <h2>Simple Collapsible</h2>
  <a href="#demo" class="btn btn-info" data-toggle="collapse">Simple collapsible</a>
  <div id="demo" class="collapse">
    Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit,
    sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam,
    quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.
  </div>
</div>
 
</body>
</html>
 
به صورت پیش فرض ، محتوای collapsible نمایش داده نمی شود. اما می توانید کلاس in. را اضافه کنید تا محتوا به صورت پیش فرض نمایش داده شود:
 
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
  <link rel="stylesheet" href="http://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/3.3.5/css/bootstrap.min.css">
  <script src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.11.3/jquery.min.js"></script>
  <script src="http://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/3.3.5/js/bootstrap.min.js"></script>
</head>
<body>
 
<div class="container">
  <h2>Simple Collapsible</h2>
  <button type="button" class="btn btn-info" data-toggle="collapse" data-target="#demo">Simple collapsible</button>
  <div id="demo" class="collapse in">
    Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit,
    sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam,
    quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.
  </div>
</div>
    
</body>
</html>
 
پنل Collapsible
مثال زیر یک پنل Collapsible را نشان می دهد :
 
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
  <link rel="stylesheet" href="http://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/3.3.5/css/bootstrap.min.css">
  <script src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.11.3/jquery.min.js"></script>
  <script src="http://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/3.3.5/js/bootstrap.min.js"></script>
</head>
<body>
 
<div class="container">
  <h2>Collapsible Panel</h2>
  <div class="panel-group">
    <div class="panel panel-default">
      <div class="panel-heading">
        <h4 class="panel-title">
          <a data-toggle="collapse" href="#collapse1">Collapsible panel</a>
        </h4>
      </div>
      <div id="collapse1" class="panel-collapse collapse">
        <div class="panel-body">Panel Body</div>
        <div class="panel-footer">Panel Footer</div>
      </div>
    </div>
  </div>
</div>
    
</body>
</html>
 
گروه لیست Collapsible
مثال زیر یک پنل Collapsible با یک گروه لیست در داخل آن را نشان می دهد :
 
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
  <link rel="stylesheet" href="http://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/3.3.5/css/bootstrap.min.css">
  <script src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.11.3/jquery.min.js"></script>
  <script src="http://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/3.3.5/js/bootstrap.min.js"></script>
</head>
<body>
 
<div class="container">
  <h2>Collapsible List Group</h2>
  <div class="panel-group">
    <div class="panel panel-default">
      <div class="panel-heading">
        <h4 class="panel-title">
          <a data-toggle="collapse" href="#collapse1">Collapsible list group</a>
        </h4>
      </div>
      <div id="collapse1" class="panel-collapse collapse">
        <ul class="list-group">
          <li class="list-group-item">One</li>
          <li class="list-group-item">Two</li>
          <li class="list-group-item">Three</li>
        </ul>
        <div class="panel-footer">Footer</div>
      </div>
    </div>
  </div>
</div>
    
</body>
</html>
 
مثال زیر یک accordion ساده با استفاده از  کامپوننت پنل نشان می دهد.
نکته : از خصوصیت data-parent استفاده کنید که مطمئن شوید تمام عناصر collapsible تحت والد مشخص ، در زمان نمایش یکی از آیتم های collapsible بسته خواهند شد.
 
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
  <link rel="stylesheet" href="http://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/3.3.5/css/bootstrap.min.css">
  <script src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.11.3/jquery.min.js"></script>
  <script src="http://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/3.3.5/js/bootstrap.min.js"></script>
</head>
<body>
 
<div class="container">
  <h2>Accordion Example</h2>
  <p><strong>Note:</strong> The <strong>data-parent</strong> attribute makes sure that all collapsible elements under the specified parent will be closed when one of the collapsible item is shown.</p>
  <div class="panel-group" id="accordion">
    <div class="panel panel-default">
      <div class="panel-heading">
        <h4 class="panel-title">
          <a data-toggle="collapse" data-parent="#accordion" href="#collapse1">Collapsible Group 1</a>
        </h4>
      </div>
      <div id="collapse1" class="panel-collapse collapse in">
        <div class="panel-body">Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit,
        sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam,
        quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.</div>
      </div>
    </div>
    <div class="panel panel-default">
      <div class="panel-heading">
        <h4 class="panel-title">
          <a data-toggle="collapse" data-parent="#accordion" href="#collapse2">Collapsible Group 2</a>
        </h4>
      </div>
      <div id="collapse2" class="panel-collapse collapse">
        <div class="panel-body">Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit,
        sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam,
        quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.</div>
      </div>
    </div>
    <div class="panel panel-default">
      <div class="panel-heading">
        <h4 class="panel-title">
          <a data-toggle="collapse" data-parent="#accordion" href="#collapse3">Collapsible Group 3</a>
        </h4>
      </div>
      <div id="collapse3" class="panel-collapse collapse">
        <div class="panel-body">Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit,
        sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam,
        quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.</div>
      </div>
    </div>
  </div> 
</div>
    
</body>
</html>
 
نظرات كاربران :
نام :
ايميل :
متن نظر : * 
 
متن بالا را وارد نماييد*