گروه مقاله : HTML 4
تاريخ انتشار : 1394/02/17 - 10:23
كد :389

Style ها در HTML

<!DOCTYPE html>
<html>
<body>
<h2 style="color:red">I am Red</h2>
<h2 style="color:blue">I am Blue</h2>
</body>
</html>
I am Red
 
I am Blue
 
هر عنصر HTML به صورت پیش فرض یک فرمت دارد.(رنگ پس زمینه سفید و رنگ نوشته ها مشکی می باشد)
تغییر فرمت پیش فرض عناصر در HTML توسط خصوصیت  style انجام پذیر است. 
در مثال زیر رنگ پس زمینه از سفید به خاکستری روشن تغییر پیدا می کند :
<!DOCTYPE html>
<html>
<body style="background-color:lightgrey">
 
<h1>This is a heading</h1>
<p>This is a paragraph.</p>
 
</body>
</html>
 
خصوصیت Style در HTML 
 
فرم خصوصیت Style در HTML به این صورت می باشد :
style="property:value"
 
رنگ نوشته در HTML :
 
خاصیت Color رنگ متن را مشخص می کند.
مثال :
<!DOCTYPE html>
<html>
<body>
<h1 style="color:blue">This is a heading</h1>
<p style="color:red">This is a paragraph.</p>
</body>
</html>
نتیجه :
This is a heading
 
.This is a paragraph
فونت ها در HTML 
 
خاصیت font-family برای تعریف فونت در HTML بکار می رود.
مثال :
<!DOCTYPE html>
<html>
<body>
<h1 style="font-family:verdana">This is a heading</h1>
<p style="font-family:courier">This is a paragraph.</p>
</body>
</html>
نتیجه :
This is a heading
 
.This is a paragraph
 
 
اندازه نوشته در HTML :
خاصیت font-size اندازه نوشته را در HTML مشخص می کند.
مثال :
<!DOCTYPE html>
<html>
<body>
<h1 style="font-size:300%">This is a heading</h1>
<p style="font-size:160%">This is a paragraph.</p>
</body>
</html>
نتیجه :
This is a heading
 
.This is a paragraph
 
ترازبندی متن در HTML :
خاصیت text-align یک ترازبندی افقی برای HTML مشخص می کند.
مثال :
<!DOCTYPE html>
<html>
<body>
<h1 style="text-align:center">Centered heading</h1>
<p>This is a paragraph.</p>
</body>
</html>
نتیجه :
Centered heading
 
.This is a paragraph
نظرات كاربران :
نام :
ايميل :
متن نظر : * 
 
متن بالا را وارد نماييد*