گروه مقاله : Bootstrap
تاريخ انتشار : 1394/06/08 - 16:46
كد :6096

Tabها و Pillها در Bootstrap

منوها
اکثر صفحات وب دارای یک منو هستند.
در HTML، منو اغلب داخل یک لیست نامرتب ( <ul> ) تعریف می شود (و سپس استایل دهی می شود)، مانند زیر :
<ul>
  <li><a href="#">Home</a></li>
  <li><a href="#">Menu 1</a></li>
  <li><a href="#">Menu 2</a></li>
  <li><a href="#">Menu 3</a></li>
</ul>
 
اگر می خواهید از لیست بالا یک منوی افقی ایجاد کنید، کلاس list-inline. را به عنصر <ul> اضافه کنید :
 
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
  <title>Bootstrap Case</title>
  <meta charset="utf-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
  <link rel="stylesheet" href="http://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/3.3.5/css/bootstrap.min.css">
  <script src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.11.3/jquery.min.js"></script>
  <script src="http://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/3.3.5/js/bootstrap.min.js"></script>
</head>
<body>
 
<div class="container">
  <h3>Inline List</h3>
  <ul class="list-inline">
    <li><a href="#">Home</a></li>
    <li><a href="#">Menu 1</a></li>
    <li><a href="#">Menu 2</a></li>
    <li><a href="#">Menu 3</a></li>
  </ul>
</div>
 
</body>
</html>
 
یا اینکه می توانید منوی بالا را با Tabها و Pill نمایش دهید.
 
Tab 
Tabها توسط کد <"ul class="nav nav-tabs> ایجاد می شوند :
مثال زیر Tabهای نوار پیمایش را ایجاد می کند :
 
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
  <title>Bootstrap Case</title>
  <meta charset="utf-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
  <link rel="stylesheet" href="http://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/3.3.5/css/bootstrap.min.css">
  <script src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.11.3/jquery.min.js"></script>
  <script src="http://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/3.3.5/js/bootstrap.min.js"></script>
</head>
<body>
 
<div class="container">
  <h3>Tabs</h3>
  <ul class="nav nav-tabs">
    <li class="active"><a href="#">Home</a></li>
    <li><a href="#">Menu 1</a></li>
    <li><a href="#">Menu 2</a></li>
    <li><a href="#">Menu 3</a></li>
  </ul>
</div>
 
</body>
</html>
 
ایجاد Tab با منوی کشویی
Tabها می توانند داخل خود منوی کشویی هم داشته باشند.
مثال زیر یک منوی کشویی به "Menu 1" اضافه می کند :
 
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
  <title>Bootstrap Case</title>
  <meta charset="utf-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
  <link rel="stylesheet" href="http://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/3.3.5/css/bootstrap.min.css">
  <script src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.11.3/jquery.min.js"></script>
  <script src="http://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/3.3.5/js/bootstrap.min.js"></script>
</head>
<body>
 
<div class="container">
  <h3>Tabs With Dropdown Menu</h3>
  <ul class="nav nav-tabs">
    <li class="active"><a href="#">Home</a></li>
    <li class="dropdown">
      <a class="dropdown-toggle" data-toggle="dropdown" href="#">Menu 1 <span class="caret"></span></a>
      <ul class="dropdown-menu">
        <li><a href="#">Submenu 1-1</a></li>
        <li><a href="#">Submenu 1-2</a></li>
        <li><a href="#">Submenu 1-3</a></li>                        
      </ul>
    </li>
    <li><a href="#">Menu 2</a></li>
    <li><a href="#">Menu 3</a></li>
  </ul>
</div>
 
</body>
</html>
 
Pill
Pill ها توسط کد  <ul class="nav nav-pills"> ایجاد می شوند. 
 
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
  <title>Bootstrap Case</title>
  <meta charset="utf-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
  <link rel="stylesheet" href="http://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/3.3.5/css/bootstrap.min.css">
  <script src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.11.3/jquery.min.js"></script>
  <script src="http://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/3.3.5/js/bootstrap.min.js"></script>
</head>
<body>
 
<div class="container">
  <h3>Pills</h3>
  <ul class="nav nav-pills">
    <li class="active"><a href="#">Home</a></li>
    <li><a href="#">Menu 1</a></li>
    <li><a href="#">Menu 2</a></li>
    <li><a href="#">Menu 3</a></li>
  </ul>
</div>
 
</body>
</html>
 
Pillهای عمودی
میتوان Pillها را به صورت عمودی هم نمایش داد. کافی است کلاس nav-stacked. را اضافه کنید :
 
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
  <title>Bootstrap Case</title>
  <meta charset="utf-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
  <link rel="stylesheet" href="http://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/3.3.5/css/bootstrap.min.css">
  <script src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.11.3/jquery.min.js"></script>
  <script src="http://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/3.3.5/js/bootstrap.min.js"></script>
</head>
<body>
 
<div class="container">
  <h3>Vertical Pills</h3>
  <ul class="nav nav-pills nav-stacked">
    <li class="active"><a href="#">Home</a></li>
    <li><a href="#">Menu 1</a></li>
    <li><a href="#">Menu 2</a></li>
    <li><a href="#">Menu 3</a></li>
  </ul>
</div>
 
</body>
</html>
 
Pillهای عمودی در یک ردیف
در مثال زیر، منوی عمودی Pill داخل آخرین ستون قرار می گیرد. در نتیجه در یک صفحه نمایش بزرگ ، منو در سمت راست نمایش داده می شود. اما در یک صفحه نمایش کوچک ، محتوا به صورت اتوماتیک داخل یک layout تک ستونه تنظیم می شود :
 
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
  <title>Bootstrap Case</title>
  <meta charset="utf-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
  <link rel="stylesheet" href="http://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/3.3.5/css/bootstrap.min.css">
  <script src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.11.3/jquery.min.js"></script>
  <script src="http://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/3.3.5/js/bootstrap.min.js"></script>
</head>
<body>
 
<div class="container">
  <h3>Vertical Pills</h3>
  <div class="row">
    <div class="col-md-3">
      <p>Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.</p>
    </div>
    <div class="col-md-3"> 
      <p>Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.</p>
    </div>
    <div class="col-md-3"> 
      <p>Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus error sit voluptatem accusantium doloremque laudantium, totam rem aperiam.</p>
    </div>
    <div class="col-md-3">
      <ul class="nav nav-pills nav-stacked">
        <li class="active"><a href="#">Home</a></li>
        <li><a href="#">Menu 1</a></li>
        <li><a href="#">Menu 2</a></li>
        <li><a href="#">Menu 3</a></li>
      </ul>
    </div>
    <div class="clearfix visible-lg"></div>
  </div>
</div>
 
</body>
</html>
 
Pillها با منوی کشویی
Pillها می توانند داخل خود منوی کشویی هم داشته باشند.
مثال زیر یک منوی کشویی را به "Menu 1" اضافه می کند :
 
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
  <title>Bootstrap Case</title>
  <meta charset="utf-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
  <link rel="stylesheet" href="http://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/3.3.5/css/bootstrap.min.css">
  <script src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.11.3/jquery.min.js"></script>
  <script src="http://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/3.3.5/js/bootstrap.min.js"></script>
</head>
<body>
 
<div class="container">
  <h3>Pills With Dropdown Menu</h3>
  <ul class="nav nav-pills nav-stacked">
    <li class="active"><a href="#">Home</a></li>
    <li class="dropdown">
      <a class="dropdown-toggle" data-toggle="dropdown" href="#">Menu 1 <span class="caret"></span></a>
      <ul class="dropdown-menu">
        <li><a href="#">Submenu 1-1</a></li>
        <li><a href="#">Submenu 1-2</a></li>
        <li><a href="#">Submenu 1-3</a></li>                        
      </ul>
    </li>
    <li><a href="#">Menu 2</a></li>
    <li><a href="#">Menu 3</a></li>
  </ul>
</div>
 
</body>
</html>
 
Tabها و Pillهای وسط چین
برای وسط چین کردن Tabها و Pillها ، از کلاس nav-justified. استفاده کنید. 
دقت کنید که در صفحات نمایشی که کوچک تر از px768 هستند، آیتم های لیست دسته بندی می شوند (محتوا وسط چین می ماند) :
 
برای ایجاد Tabهای toggable خصوصیت "data-toggle="tab را به هر لینک اضافه کنید. سپس برای هر Tab کلاس
tab-pane. را با یک ID منحصربفرد اضافه کنید و آنها را داخل عنصر <div> با کلاس tab-content. قرار دهید.
در صورتیکه می خواهید موقع کلیک کردن روی Tabها افکت محوشدگی ایجاد شود کلاس fade. را به کلاس tab-pane. اضافه کنید:
 
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
  <title>Bootstrap Case</title>
  <meta charset="utf-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
  <link rel="stylesheet" href="http://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/3.3.5/css/bootstrap.min.css">
  <script src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.11.3/jquery.min.js"></script>
  <script src="http://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/3.3.5/js/bootstrap.min.js"></script>
</head>
<body>
 
<div class="container">
  <h2>Dynamic Tabs</h2>
  <ul class="nav nav-tabs">
    <li class="active"><a data-toggle="tab" href="#home">Home</a></li>
    <li><a data-toggle="tab" href="#menu1">Menu 1</a></li>
    <li><a data-toggle="tab" href="#menu2">Menu 2</a></li>
    <li><a data-toggle="tab" href="#menu3">Menu 3</a></li>
  </ul>
 
  <div class="tab-content">
    <div id="home" class="tab-pane fade in active">
      <h3>HOME</h3>
      <p>Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.</p>
    </div>
    <div id="menu1" class="tab-pane fade">
      <h3>Menu 1</h3>
      <p>Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.</p>
    </div>
    <div id="menu2" class="tab-pane fade">
      <h3>Menu 2</h3>
      <p>Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus error sit voluptatem accusantium doloremque laudantium, totam rem aperiam.</p>
    </div>
    <div id="menu3" class="tab-pane fade">
      <h3>Menu 3</h3>
      <p>Eaque ipsa quae ab illo inventore veritatis et quasi architecto beatae vitae dicta sunt explicabo.</p>
    </div>
  </div>
</div>
 
</body>
</html>
 
Pillهای Toggable / Dynamic
کد ایجاد Pillهای Toggable / Dynamic مانند کد Tab است . فقط خصوصیت data-toggle را به 
 "data-toggle="pill تغییر دهید.
 
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
  <title>Bootstrap Case</title>
  <meta charset="utf-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
  <link rel="stylesheet" href="http://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/3.3.5/css/bootstrap.min.css">
  <script src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.11.3/jquery.min.js"></script>
  <script src="http://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/3.3.5/js/bootstrap.min.js"></script>
</head>
<body>
 
<div class="container">
  <h2>Dynamic Pills</h2>
  <ul class="nav nav-pills">
    <li class="active"><a data-toggle="pill" href="#home">Home</a></li>
    <li><a data-toggle="pill" href="#menu1">Menu 1</a></li>
    <li><a data-toggle="pill" href="#menu2">Menu 2</a></li>
    <li><a data-toggle="pill" href="#menu3">Menu 3</a></li>
  </ul>
  
  <div class="tab-content">
    <div id="home" class="tab-pane fade in active">
      <h3>HOME</h3>
      <p>Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.</p>
    </div>
    <div id="menu1" class="tab-pane fade">
      <h3>Menu 1</h3>
      <p>Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.</p>
    </div>
    <div id="menu2" class="tab-pane fade">
      <h3>Menu 2</h3>
      <p>Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus error sit voluptatem accusantium doloremque laudantium, totam rem aperiam.</p>
    </div>
    <div id="menu3" class="tab-pane fade">
      <h3>Menu 3</h3>
      <p>Eaque ipsa quae ab illo inventore veritatis et quasi architecto beatae vitae dicta sunt explicabo.</p>
    </div>
  </div>
</div>
 
</body>
</html>
 
نظرات كاربران :