گروه : طراحی سایت فروشگاهی
تاريخ درج: 1394/05/26 - تاريخ ويرايش: 1395/10/04
كد : 64

مرکز تحلیل آماری خوارزمی

زمينه فعاليت :

آموزش و تحلیل آماری، فروش آنلاین مقاله

مرکز تحلیل آماری خوارزمی
وب سايت: kharazmi-statistics.ir
استان : البرز

مرکز تحلیل آماری خوارزمی امکان آموزش نرم افزار های آماری و انجام انواع تحلیل های آماری برای دانشجویان و پژوهشگران گرامی در رشته ها و مقاطع مختلف را فراهم آورده است.

خدمات آماری :
 •  انواع آمار توصیفی (جداول فراوانی، میانگین، انحراف معیار،جداول فراوانی، انواع نمودار...)
 •  آزمون پایایی  و اعتبار (آلفای کرونباخ، تحلیل عاملی، اعتبار واگرا و هم گرا، ضریب تمییز و درجه دشواری...)
 •  آزمون های همبستگی(پیرسون، اسپیرمن، کندال، کای اسکوئر، فی و وی کرامر ...) 
 •  آزمون های مقایسه ای(آزمون هایتی، تحلیل واریانس، تحلیل کوواریانس، تحلیل اندازه گیری های مکرر) 
 • آزمون های ناپارامتریک(یومن-وایتنی، کروسکال والیس، کای اسکوئر تک متغیره، فریدمن ...) 
 •  تحلیل رگرسیون(خطی، لجستیک، ترتیبی، برآورد منحنی...) 
 •  تحلیل مسیر، تحلیل تشخیصی/ تمییزی و تحلیل کلاستر /خوشه ای {با SPSS}
 •  مدل یابی معادلات ساختاری {با LISREL - AMOS - PLS}
 • تحلیل سلسله مراتبی(AHP) {با Expert Choice}
 • تحلیل داده های کیفی {با NVIVO}
 •  انواع تحلیل های اقتصاد سنجی {با Eviews}
 •  تحلیل شبکه های عصبی {با MATLAB}
نظرات كاربران :
نام :
ايميل :
متن نظر : * 
 
متن بالا را وارد نماييد*