اهمیت محتوا در طراحی سایت
اهمیت محتوا در طراحی سایت محتوا را از چند دیدگاه میتوان بررسی کرد از لحاظ ادبی میتوان محتوا را به محتوای عامیانه و محاوره ای و یا محتوای کتابی و اداری و محتوای شاعرانه تقسیم بندی کرد شاید در اشعار فارسی بتوان تنها نام شهریار را بعنوان شاعری که عامیانه شعرهای سنگین و پر مغز میگفت مع ...