شهرداری فردوسیه
به استناد تصویب نامه شماره  26243/ ت 22056 ک مورخ 22/6/79 کمیسیون سیاسی دفاعی هیئت محترم دولت ، با تجمیع و ادغام روستاهای فردوس ، عبد آباد ، خاوه و عباس آباد ،به عنوان نقطه شهری معرفی شده و شهرداری آن در تاریخ 80/6/1  فعالیت رسمی خود را آغاز کرده است . ...
شورای اسلامی شهر فردوسیه
شورای اسلامی شهر فردوسیه، واقع در استان تهران، افتخار خدمت به مردم شهر فردوسیه را دارد. ...