�������������� �������� css

ابعاد در CSS
خاصیت بعد در CSSبه شما امکان کنترل عرض و طول را می دهد. ...