6
گروه مقاله : بهینه سازی سايت
تاريخ انتشار : 1396/02/30 - 11:51
كد :7554

آزمون گردآوری داده ها و پردازش آنها

این مقاله آزمون واحد یک گوگل آنالیتیک حرفه ای را ارائه میدهد برای شرکت در آزمون واقعی به سایت گوگل آکادمی بروید.

واحد 1: گرداوری داده ها و پردازش آنها

آزمون واحد یک

  1. اگر شما یک کد پیشفرض یکسان را برای یک صفحه در دامنه های مختلف قرار دهید گوگل آنالیتیک گزارشات جداگانه ای از تعداد کاربران و sessions ها به شما میدهد.

1. If you install the same default tracking code on pages with different domains, Analytics will count these users and sessions separately.

 True

 False

2- گوگل آنالیتیک به Url که پارامتر های دارای اطلاعات لازم برای گزارش هست چه می گوید؟

2. What does Google Analytics call a URL that passes parameters of useful information for reporting?

 A data stream

 A hit

 A dimension

 A metric

3- چه وقت یک کد ردگیری یک Hit نمایش صفحه pageview را به گوگل آنالیتیک ارسال خواهد کرد؟

3. When does the tracking code send a pageview hit to Google Analytics?

 Every time a user clicks a video

 Every time a user adds an item to a shopping cart

 Every time a user searches on your website

 Every time a user loads a webpage with embedded tracking code

4- چه وقت کد رهگیری یک Hit رخداد event را به گوگل آنالیتیک ارسال می کند؟

4. When does the tracking code send an event hit to Google Analytics?

 Every time a user performs an action with pageview tracking

 Every time a user performs an action with event tracking

 Every time a user adds an event to their calendar

 Every time a user makes a reservation on a booking site

5- گوگل آنالیتیک از چه چیز برای تمایز میان کاربران قدیمی و جدید استفاده می کند؟(تمام جواب ها میتواند درست باشد.)

5. What does Google Analytics use to differentiate new and returning users?

(select all that apply)

 A browser cookie

 Artificial intelligence

 A randomly-assigned unique identifier

 A sequential unique identifier

6- چه اتفاقی می افتد اگر که کاربر کوکی های مربوط به مرورگر خود را حذف کند؟(همه گزینه ها میتواند درست باشد.)

6. What will happen if a user clears the Analytics cookie from their browser?

(select all that apply)

 Analytics will inform the user that they need to set a new Analytics cookie

 Analytics will not be able to associate user behavior data with past data collected

 Analytics will set a new unique ID and browser cookie the next time a browser loads a tracked page

 Analytics will recognize users when they return

7- بطور پیشفرض گوگل آنالیتیک میتواند بازگشت یک کاربر را در sessions های مختلف  از مرورگر ها و دستگاه های مختلف می تواند تشخیص دهد.

7. By default, Google Analytics can recognize returning users over multiple sessions from different browsers and devices.

 True

 False

8- شما میتوانید زمان پیشفرض یک session را که 30 دقیقه است را تغییر دهید.

8. You can change the default 30 minute session timeout in Google Analytics

 True

 False

9. برای ارسال داده به گوگل آنالیتیک از یک دستگاه اتصال به وب مانند point-of-sale باید چه کار کرد؟

9. To send data to Google Analytics from a web-connected device like a point-of-sale system, what must you use?

 Data Import

 Browser cookies

 The Networking protocol

 The Measurement Protocol

10- کدامیک از این گزینه ها از اهداف گوگل آنالیتیک هستند؟ (همه گزینه ها میتواند درست باشد.)

10. Which of these are Goal types in Google Analytics?

(select all that apply)

 Destination

 Duration

 Pages/Screens per session

 Event

11- اگر شما نمایش یک ویدئو را بعنوان رخداد هدف انتخاب کنید. و کاربر همان ویدئو را سه بار پخش کند چند بار رسیدن به هدف برای شما در گوگل آنالیتیک ثبت خواهد شد؟

11. If you define an event goal of playing a video, and a user plays that same video three times in the same session, how many Goal conversions will Google Analytics record?

 1

 2

 3

 4

12- چهار حوزه قابل دسترس برای dimensions و metrics کدام گزینه است؟

12. What are the four scopes available for dimensions and metrics?

 Event-level, session-level, transaction-level, or user-level scope

 Location-level, duration-level, product-level, or user-level scope

 Hit-level, session-level, product-level, or user-level scope

 Event-level, duration-level, transaction-level, or user-level scope

13- اگر داده ها با فیلتر از یک نما استخراج شوند . آیا ممکن است که در مت سی روز اطلاعات ضبط شده داشته باشیم.

13. If data is excluded from a view using a filter, it may be recovered within thirty days.

 True

 False
 

14- کدام یک از گزینه های زیر به ترتیب برای ایجاد یک نقشه اندازه گیری بکار میرود.

14. What is the order of steps when defining a measurement plan?

 Business objectives > key actions > KPIs

 KPIs > key actions > business objectives

 Key actions > KPIs > business objectives

 Business objectives > KPIs > key actions

15- در نقشه اندازه گیری، کدام یک معامله اصلی و یا تعامل بزرگ است؟

 

15. In a measurement plan, what are macro-conversions?

 The main actions you want users to take on your website that accomplish your business goals

 The secondary actions users take on your website that lead up to main actions

 The metric data you use to measure business success

 Keyboard shortcuts for tasks in Google Analytics

نظرات كاربران :
نام :
ايميل :
متن نظر : * 
 
متن بالا را وارد نماييد* 
 

آموزش سئو

تحقیق کلمات کلیدی

تحقیق کلمات کلیدی

در این مقاله نحوه تحقیق کلمات کلیدی را بررسی کرده و ابزار های انجام این تحقیق را معرفی کرده ایم.


تلگرام و تاثیر آن بر روی Seo

تلگرام و تاثیر آن بر روی Seo

امروزه تلگرام از اهیمت بالایی در تبلیغات برخودار است . در این مقاله مزیت تبلیغات در این شبکه اجتماعی برای سئو سایت را بررسی می کنیم.


چرا برنامه نویسان نرم افزار اعتقادی به سئو ندارند

چرا برنامه نویسان نرم افزار اعتقادی به سئو ندارند

در این مقاله به اهیمت سئو برای شرکتهای تولید کننده نرم افزار و شرکتهای برنامه نویسی خواهیم پرداخت.