گروه مقاله : HTML 5
تاريخ انتشار : 1395/07/30 - 13:07
كد :7252

طراحی سایت:رزومه

نمونه سایت رزومه شخصی را برایتان آماده کرده ام. نگاهی به آن بیندازیم.

طراحی سایت

طراحی سایت: رزومه حرفه ای

رزومه

 

<!DOCTYPE html>
<html>
<title>W3.CSS Template</title>
<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
<link rel="stylesheet" href="http://www.w3schools.com/lib/w3.css">
<link rel='stylesheet' href='https://fonts.googleapis.com/css?family=Roboto'>
<link rel="stylesheet" href="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/font-awesome/4.6.3/css/font-awesome.min.css">
<style>
html,body,h1,h2,h3,h4,h5,h6 {font-family: "Roboto", sans-serif}
</style>
<body class="w3-light-grey">

<!-- Page Container -->
<div class="w3-container w3-content w3-margin-top" style="max-width:1400px;">

<!-- The Grid -->
<div class="w3-row-padding" style="margin:0 -16px">
<!-- Left Column -->
<div class="w3-third">
<div class="w3-white w3-text-grey w3-card-4">
<div class="w3-display-container">
<img src="/w3images/avatar_hat.jpg" style="width:100%" alt="Avatar">
<div class="w3-display-bottomleft w3-container w3-text-black">
<h2>Jane Doe</h2>
</div>
</div>
<div class="w3-container">
<p><i class="fa fa-briefcase fa-fw w3-margin-right w3-large w3-text-teal"></i>Designer</p>
<p><i class="fa fa-home fa-fw w3-margin-right w3-large w3-text-teal"></i>London, UK</p>
<p><i class="fa fa-envelope fa-fw w3-margin-right w3-large w3-text-teal"></i>ex@mail.com</p>
<p><i class="fa fa-phone fa-fw w3-margin-right w3-large w3-text-teal"></i>1224435534</p>
<hr>

<p class="w3-large"><b><i class="fa fa-asterisk fa-fw w3-margin-right w3-text-teal"></i>Skills</b></p>
<p>Adobe Photoshop</p>
<div class="w3-progress-container w3-round-xlarge w3-small">
<div class="w3-progressbar w3-round-xlarge w3-teal" style="width:90%">
<div class="w3-center w3-text-white">90%</div>
</div>
</div>
<p>Photography</p>
<div class="w3-progress-container w3-round-xlarge w3-small">
<div class="w3-progressbar w3-round-xlarge w3-teal" style="width:80%">
<div class="w3-center w3-text-white">80%</div>
</div>
</div>
<p>Illustrator</p>
<div class="w3-progress-container w3-round-xlarge w3-small">
<div class="w3-progressbar w3-round-xlarge w3-teal" style="width:75%">
<div class="w3-center w3-text-white">75%</div>
</div>
</div>
<p>Media</p>
<div class="w3-progress-container w3-round-xlarge w3-small">
<div class="w3-progressbar w3-round-xlarge w3-teal" style="width:50%">
<div class="w3-center w3-text-white">50%</div>
</div>
</div>
<br>

<p class="w3-large w3-text-theme"><b><i class="fa fa-globe fa-fw w3-margin-right w3-text-teal"></i>Languages</b></p>
<p>English</p>
<div class="w3-progress-container w3-round-xlarge">
<div class="w3-progressbar w3-round-xlarge w3-teal" style="width:100%"></div>
</div>
<p>Spanish</p>
<div class="w3-progress-container w3-round-xlarge">
<div class="w3-progressbar w3-round-xlarge w3-teal" style="width:55%"></div>
</div>
<p>German</p>
<div class="w3-progress-container w3-round-xlarge">
<div class="w3-progressbar w3-round-xlarge w3-teal" style="width:25%"></div>
</div>
<br>
</div>
</div><br>

<!-- End Left Column -->
</div>

<!-- Right Column -->
<div class="w3-twothird">
<div class="w3-container w3-card-2 w3-white w3-margin-bottom">
<h2 class="w3-text-grey w3-padding-16"><i class="fa fa-suitcase fa-fw w3-margin-right w3-xxlarge w3-text-teal"></i>Work Experience</h2>
<div class="w3-container">
<h5 class="w3-opacity"><b>Front End Developer / w3schools.com</b></h5>
<h6 class="w3-text-teal"><i class="fa fa-calendar fa-fw w3-margin-right"></i>Jan 2015 - <span class="w3-tag w3-teal w3-round">Current</span></h6>
<p>Lorem ipsum dolor sit amet. Praesentium magnam consectetur vel in deserunt aspernatur est reprehenderit sunt hic. Nulla tempora soluta ea et odio, unde doloremque repellendus iure, iste.</p>
<hr>
</div>
<div class="w3-container">
<h5 class="w3-opacity"><b>Web Developer / something.com</b></h5>
<h6 class="w3-text-teal"><i class="fa fa-calendar fa-fw w3-margin-right"></i>Mar 2012 - Dec 2014</h6>
<p>Consectetur adipisicing elit. Praesentium magnam consectetur vel in deserunt aspernatur est reprehenderit sunt hic. Nulla tempora soluta ea et odio, unde doloremque repellendus iure, iste.</p>
<hr>
</div>
<div class="w3-container">
<h5 class="w3-opacity"><b>Graphic Designer / designsomething.com</b></h5>
<h6 class="w3-text-teal"><i class="fa fa-calendar fa-fw w3-margin-right"></i>Jun 2010 - Mar 2012</h6>
<p>Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. </p><br>
</div>
</div>

<div class="w3-container w3-card-2 w3-white">
<h2 class="w3-text-grey w3-padding-16"><i class="fa fa-certificate fa-fw w3-margin-right w3-xxlarge w3-text-teal"></i>Education</h2>
<div class="w3-container">
<h5 class="w3-opacity"><b>W3Schools.com</b></h5>
<h6 class="w3-text-teal"><i class="fa fa-calendar fa-fw w3-margin-right"></i>Forever</h6>
<p>Web Development! All I need to know in one place</p>
<hr>
</div>
<div class="w3-container">
<h5 class="w3-opacity"><b>London Business School</b></h5>
<h6 class="w3-text-teal"><i class="fa fa-calendar fa-fw w3-margin-right"></i>2013 - 2015</h6>
<p>Master Degree</p>
<hr>
</div>
<div class="w3-container">
<h5 class="w3-opacity"><b>School of Coding</b></h5>
<h6 class="w3-text-teal"><i class="fa fa-calendar fa-fw w3-margin-right"></i>2010 - 2013</h6>
<p>Bachelor Degree</p><br>
</div>
</div>

<!-- End Right Column -->
</div>
<!-- End Grid -->
</div>
<!-- End Page Container -->
</div>

<footer class="w3-container w3-teal w3-center w3-margin-top">
<p>Powered by <a href="http://www.w3schools.com/w3css/default.asp" target="_blank">w3.css</a></p>
</footer>
</body>
</html>  
 

نظرات كاربران :