گروه مقاله : HTML 5
تاريخ انتشار : 1395/07/29 - 20:16
كد :7246

طراحی سایت

نمونه کد برای طراحی سایت همواره به طراحان سایت برای اجرای ایده خود کمک میکند این نمونه ها از سایت ها معتبر گرداوری شده است.

طراحی سایت : سایت در حال ساخت

طراحی سایت

 

<!DOCTYPE html>
<html>
<title>W3.CSS Template</title>
<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
<link rel="stylesheet" href="http://www.w3schools.com/lib/w3.css">
<link rel="stylesheet" href="https://fonts.googleapis.com/css?family=Raleway">
<style>
body,h1 {font-family: "Raleway", sans-serif}
body, html {height: 100%}
.bgimg {
background-image: url('/w3images/forestbridge.jpg');
min-height: 100%;
background-position: center;
background-size: cover;
}
</style>
<body>

<div class="bgimg w3-display-container w3-animate-opacity w3-text-white">
<div class="w3-display-topleft w3-padding-large w3-xlarge">
Logo
</div>
<div class="w3-display-middle">
<h1 class="w3-jumbo w3-animate-top">COMING SOON</h1>
<hr class="w3-border-grey" style="margin:auto;width:40%">
<p class="w3-large w3-center">35 days left</p>
</div>
<div class="w3-display-bottomleft w3-padding-large">
Powered by <a href="http://www.w3schools.com/w3css/default.asp" target="_blank">w3.css</a>
</div>
</div>

</body>
</html>
 

نظرات كاربران :