گروه مقاله : HTML 5
تاريخ انتشار : 1394/02/28 - 11:14
كد :478

عنصر canvas در HTML

عنصر <canvas> در HTML5 از طریق اسکریبت نویسی (معمولاً JavaScript) برای رسم اشکال در یک صفحه وب استفاده می کند.
عنصر Canvas متدهای زیادی برای رسم مستطیل، دایره، خطوط، حروف و همچنین افزودن تصاویر دارد.
گرافیک زیر به وسیله عنصر Canvas ایجاد شده است. 
 
پشتیبانی مرورگرها 
 
مرورگرهای Internet Explorer 9+, Firefox, Opera, Chrome, Safari عنصر <canvas> را پشتیبانی می کنند.
نکته : Internet Explorer 8 و نسخه های قدیمی تر آن، عنصر <canvas> را پشتیبانی نمی کنند.
مثال های canvas
عنصر <canvas> یک ناحیه مستطیل شکل در صفحه HTML ایجاد می کند.
بصورت پیشفرض، عنصر <canvas> لبه و محتوایی ندارد.
نحوه استفاده:
<canvas id="myCanvas" width="200" height="100"></canvas>
نکته : همیشه در عنصر <canvas>، خصوصیت های id (برای مراجعه به آن در یک اسکریبت)، و width و height برای تعیین اندازه را تنظیم نمایید.
برای اضافه کردن border از خصوصیت style استفاده کنید:
مثال :
<canvas id="myCanvas" width="200" height="100" style="border:1px solid #000000;">
</canvas>
نتیجه : 

Your browser does not support the HTML5 canvas tag.

رسم کردن داخل <canvas> با JavaScript
var c = document.getElementById("myCanvas");
var ctx = c.getContext("2d");
ctx.fillStyle = "#FF0000";
ctx.fillRect(0,0,150,75);
 
رسم خط در <canvas>
برای رسم خطوط مستقیم در <canvas>، نیاز به دو متد زیر است:
(moveTo(x,y 
 نقطه شروع خط را تعریف می کند.
(lineTo(x,y 
 نقطه پایان خط را تعریف می کند.
برای رسم خط، یکی از متدهای "مرکب زدن" مانند ()stroke نیز باید استفاده شود.
var c = document.getElementById("myCanvas");
var ctx = c.getContext("2d");
ctx.moveTo(0,0);
ctx.lineTo(200,100);
ctx.stroke();
 
رسم دایره در <canvas>
var c = document.getElementById("myCanvas");
var ctx = c.getContext("2d");
ctx.beginPath();
ctx.arc(95,50,40,0,2*Math.PI);
ctx.stroke();
 
متن در <canvas>
var c = document.getElementById("myCanvas");
var ctx = c.getContext("2d");
ctx.font = "30px Arial";
ctx.fillText("Hello World",10,50);
 
استفاده از متد ()strokeText
var c = document.getElementById("myCanvas");
var ctx = c.getContext("2d");
ctx.font = "30px Arial";
ctx.strokeText("Hello World",10,50);
 
ایجاد طیف رنگی خطی در <canvas>
var c = document.getElementById("myCanvas");
var ctx = c.getContext("2d");
 
// Create gradient
var grd = ctx.createLinearGradient(0,0,200,0);
grd.addColorStop(0,"red");
grd.addColorStop(1,"white");
 
// Fill with gradient
ctx.fillStyle = grd;
ctx.fillRect(10,10,150,80);
 
ایجاد طیف رنگی دایره ای در <canvas>
var c = document.getElementById("myCanvas");
var ctx = c.getContext("2d");
 
// Create gradient
var grd = ctx.createRadialGradient(75,50,5,90,60,100);
grd.addColorStop(0,"red");
grd.addColorStop(1,"white");
 
// Fill with gradient
ctx.fillStyle = grd;
ctx.fillRect(10,10,150,80);
 
ایجاد عکس در <canvas>
var c = document.getElementById("myCanvas");
var ctx = c.getContext("2d");
var img = document.getElementById("scream");
ctx.drawImage(img,10,10);
 
نظرات كاربران :
نام :
ايميل :
متن نظر : * 
 
متن بالا را وارد نماييد*