گروه مقاله : طراحی سایت
تاريخ انتشار : 1396/07/19 - 09:36
كد :7888

مثال های کاربرد PHP همراه با ای جکس

در این مقاله دستورات ای جکس و PHP را ترکیب کرده ایم و یک نرم افزار تحت وب ایجاد کرده ایم.

کاربرد ای جکس در کنار PHP

 

در این مقاله ما با تلفیق کد های ای جکس با PHP یک نرم افزار وب ایجاد خواهیم کرد.

برای توضیح نحوه ارتباط XML با PHP دستورات زیر را در فایل HTML وارد کرده ایم اگر به کد ها خوب دقت کنید میتوجه میشود که ما عملگر را در رخداد onkeyup وارد کرده ایم به این ترتیب کاربر با هر بار تایپ واژه ای یک حدس از واژه های مشابه در بانک بدست خواهد آورد.

 

<html>
<head>
<script>
function showHint(str) {
if (str.length == 0) {
document.getElementById(
"txtHint").innerHTML = "";
return;
}
else {
var xmlhttp = new XMLHttpRequest();
xmlhttp.onreadystatechange =
function() {
if (this.readyState == 4 && this.status == 200) {
document.getElementById(
"txtHint").innerHTML = this.responseText;
}
};
xmlhttp.open(
"GET", "gethint.php?q=" + str, true);
xmlhttp.send();
}
}

</script>
</head>
<body>

<p><b>Start typing a name in the input field below:</b></p>
<form>
First name: <input type="text" onkeyup="showHint(this.value)">
</form>
<p>Suggestions: <span id="txtHint"></span></p>
</body>
</html>

توضیح مثال:

کد str.length == 0 خالی بودن فیلد ورود متن را چک می کند. اگر فیلد ورودی خالی نباشد، دستورات زیر اجرا میشود:

  • ایجاد یک شیئ XMLHttpRequest
  • ایجاد یک عملگر برای پردازش زمان آمادگی سرور برای پاسخ دهی
  • فرستادن درخواست به فایل PHP به نام gethint.php در سرور
  • به پارامتر q اضافه شده به آدرس دقت کنید gethint.php?q="+str
  • متغییر str محتوای متن ورودی در فیلد را نگه میدارد.

فایل PHP موجود در سرور بصورت زیر میباشد:

<?php
// Array with names
$a[] = "Anna";
$a[] =
"Brittany";
$a[] =
"Cinderella";
$a[] =
"Diana";
$a[] =
"Eva";
$a[] =
"Fiona";
$a[] =
"Gunda";
$a[] =
"Hege";
$a[] =
"Inga";
$a[] =
"Johanna";
$a[] =
"Kitty";
$a[] =
"Linda";
$a[] =
"Nina";
$a[] =
"Ophelia";
$a[] =
"Petunia";
$a[] =
"Amanda";
$a[] =
"Raquel";
$a[] =
"Cindy";
$a[] =
"Doris";
$a[] =
"Eve";
$a[] =
"Evita";
$a[] =
"Sunniva";
$a[] =
"Tove";
$a[] =
"Unni";
$a[] =
"Violet";
$a[] =
"Liza";
$a[] =
"Elizabeth";
$a[] =
"Ellen";
$a[] =
"Wenche";
$a[] =
"Vicky";

// get the q parameter from URL
$q = $_REQUEST["q"];

$hint =
"";

// lookup all hints from array if $q is different from ""
if ($q !== "") {
$q = strtolower($q);
$len=strlen($q);

foreach($a as $name) {
if (stristr($q, substr($name, 0, $len))) {
if ($hint === "") {
$hint = $name;
}
else {
$hint .=
", $name";
}
}
}
}


// Output "no suggestion" if no hint was found or output correct values
echo $hint === "" ? "no suggestion" : $hint;
?>

کد های بالا اسامی را در آرایه ها قرار میدهد و سپس دستور چک کردن ورودی با این آرایه ها را وارد می کند.

 

براي بهره مندي از مشاوره تخصصي در زمینه طراحی سایت در کرج با شرکت سارگون تماس بگيريد

نظرات كاربران :