گروه مقاله : CSS
تاريخ انتشار : 1394/02/02 - 14:46
كد :225

CSS margin

با استفاده از margin می توان فاصله ی بین عناصر را تعریف کرد.
در واقع margin فاصله ای شفاف بین عناصر موجود در صفحه می باشد که بعد از border قرار می گیرد. Margin کاملا شفاف و بدون پس ضمینه است. می توانید margin را از 4 سمت مختلف (top, right, bottom, left) با توجه به نیاز خود تغییر دهید.
 
Margin-top: 10px;
Margin-right: 15px;
Margin-bottom: 19px;
Margin-left: 8px;
 
مثال :
 
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<style>
p {
    background-color: yellow;
}
 
p.ex {
    margin-top: 100px;
    margin-bottom: 10px;
    margin-right: 150px;
    margin-left: 50px;
}
</style>
</head>
<body>
 
<p>This is a paragraph with no specified margins.</p>
<p class="ex">This is a paragraph with specified margins.</p>
 
</body>
</html>
 
به طور خلاصه، پارامترهای margin به صورت ساعتگرد تعریف می شوند. به مثال زیر توجه کنید :
 
Margin: top right bottom left;
 
Margin: 10px 20px 5px 15px;
 
مثال : 
 
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<style>
p {
    background-color: yellow;
}
 
p.ex {
    margin: 100px 150px 10px 50px;
}
</style>
</head>
<body>
 
<p>This is a paragraph with no specified margins.</p>
<p class="ex">This is a paragraph with specified margins.</p>
 
</body>
</html>
 
همچنین اگر بخواهید از همه طرف به یک اندازه margin بدهید، مثلا از همه طرف 10px می توانید آن را به صورت خلاصه به این شکل بنویسید : 
 
Margin: 10px;
 
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<style>
p {
    background-color: yellow;
}
 
p.ex {
    margin: 50px;
}
</style>
</head>
<body>
 
<p>This is a paragraph with no specified margins.</p>
<p class="ex">This is a paragraph with specified margins.</p>
 
</body>
</html>
 
یا اگر مقدار margin از بالا و پایین یکسان باشد مثلا 20px و از چپ و راست نیز یکسان باشد مثلا 10px می توان آن را به طور خلاصه بصورت زیر نوشت :
 
Margin: 20px 10px;
 
چنانچه margin فقط از سمت چپ و راست یکسان باشد نیز به صورت خلاصه می توان آن را مانند مثال زیر نوشت:
 
margin: 10px 20px 15px;
 
توجه داشته باشید که مقدار 20px هم از راست و هم از چپ می باشد.
مقادیری که به margin می توان داد :
  • Auto : مرورگر اندازه ی margin را محاسبه می کند.
  • مقدار دهی عددی : با استفاده از مقادیر بر حسب px, pt, cm, … می توان اندازه ی margin را تعریف نمود.
  • درصد : در این حالت margin بر حسب درصد با توجه به فضای اطراف در نظر گرفته می شود.
  • Inherit : در این شرایط مقدار margin از عنصر بیرونی خود ارث بری می کند.
نکته : از مقادیر منفی نیز می توانید برای همپوشانی عناصر استفاده کنید.
نظرات كاربران :