گروه مقاله : طراحی سایت
تاريخ انتشار : 1396/06/28 - 14:02
كد :7859

انتخاب بخشی از کد XML

در این مقاله در باره نحوه انتخاب قسمتی از کد های XML توسط Xpath صحبت خواهیم کرد. در واقع این مقاله توضیح Selector برای تگ های XML است.

xml-and-xpath

XPath چیست؟

  1. XPath یکی از عناصر اصلی در XSLT استاندارد است.
  2. XPath میتواند برای حرکت میان تگ ها و صفات در یک سند XML بکار رود.
  3. XPath یک دستور العمل برای تعریف بخش خاصی از یک سند XML است
  4. XPath از توصیف مسیرها برای انتقال در اسناد XML استفاده می کند.
  5. XPath دارای یک کتابخانه از عملگر های استاندارد است.
  6. XPath یک عنصر اصلی در XSLT و در XQuery است.
  7. XPath توسط W3C پیشنهاد می گردد.

 

دستورالعمل ها در XPath

XPath از دستورالعمل های مسیر برای انتخاب یک شاخه و یا یک مجموعه از شاخه های کد ، در سند XML استفاده می کند. این دستورالعمل ها بسیار شبیه دستوراتی است که در سیستم های کامپیوتری قدیمی استفاده میشد.

دستورالعمل های  XPath توسط جاوا اسکریپت ، جاوا ،XML Schema، PHP،Python، C و C++ و بسیاری نرم افزار های دیگر قابل استفاده است.

 

XPath توسط XSLT استفاده میشود

XPath یک عنصر اصلی در XSLT استاندارد است.

با یادگیری XPath گام مهمی در یادگیری XSL برداشته ایم.

مثال XPath

ما از سند XML زیر استفاده می کنیم:

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>

<bookstore>

<book category="cooking">
<title lang="en">Everyday Italian</title>
<author>Giada De Laurentiis</author>
<year>2005</year>
<price>30.00</price>
</book>

<book category="children">
<title lang="en">Harry Potter</title>
<author>J K. Rowling</author>
<year>2005</year>
<price>29.99</price>
</book>

<book category="web">
<title lang="en">XQuery Kick Start</title>
<author>James McGovern</author>
<author>Per Bothner</author>
<author>Kurt Cagle</author>
<author>James Linn</author>
<author>Vaidyanathan Nagarajan</author>
<year>2003</year>
<price>49.99</price>
</book>

<book category="web">
<title lang="en">Learning XML</title>
<author>Erik T. Ray</author>
<year>2003</year>
<price>39.95</price>
</book>

</bookstore>

در جدول زیر ما برخی دستورات XPath و نتایج اجرای آنها را توضیح داده ایم:

 

دستورالعمل XPath

نتیجه

/bookstore/book[1]

این دستور اولین تگ book را در زیر شاخه Bookstore انتخاب می کند.

/bookstore/book[last()]

این دستور آخرین تگ book را در زیر شاخه Bookstore انتخاب می کند.

/bookstore/book[last()-1]

این دستور یک تگ Book مانده به آخر را در زیر شاخه Bookstore انتخاب می کند.

/bookstore/book[position()<3]

این دستور دو تگ اول Book را در زیر شاخه Bookstore انتخاب می کند.

//title[@lang]

تمام تگ های title  را که دارای صفت lang است را انتخاب می کنند.

//title[@lang='en']

تمام تگ های حاوی صفت lang با مقدار en را انتخاب می کند.

/bookstore/book[price>35.00]

تمام تگهای Book را که در زیر شاخه bookstore قرار دارند و صفت Price آنها مقدار بیشتری از 35.00 دارد را انتخاب می کند.

/bookstore/book[price>35.00]/title

تمام تگ های title را در زیر شاخه  تگ های Book را که قیمتی بیشتر از 35.00 دارند را انتخاب می کند.

 

براي بهره مندي از مشاوره تخصصي در زمینه طراحی سایت در کرج با شرکت سارگون تماس بگيريد

نظرات كاربران :