گروه مقاله : طراحی سایت
تاريخ انتشار : 1396/07/11 - 11:28
كد :7877

XML بر روی سرور

در این مقاله با PHP و ASP فایل XML ایجاد خواهیم کرد ،

آموزش ایجاد XML روی سرور

XML درست مانند HTML یک فایل متنی ساده است.

XML بسادگی میتواند در سرور ذخیره گردد و برای اینکار از وب سرور های استاندارد میتوان استفاده کرد.

ذخیره فایل XML روی سرور

فایل های XML میتوانند برروی یک سرور در اینترنت ذخیره شوند .

در نوت پد ویندوز کد های زیر را تایپ کنید:

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<note>
<from>Jani</from>
<to>Tove</to>
<message>Remember me this weekend</message>
</note>

فایل را با نام note.xml ذخیره کنید.

ساخت XML با PHP

XML میتواند در سرور بدون نصب هیچ نرم افزار XML و تنها با کد های PHP ساخته شود کد های زیر را ببینید:

<?php
header("Content-type: text/xml");
echo "<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?>";
echo "<note>";
echo "<from>Jani</from>";
echo "<to>Tove</to>";
echo "<message>Remember me this weekend</message>";
echo "</note>";
?>

 

ساخت کدهای XML با ASP

برای ایجاد کد های XML کد های زیر را در یک فایل ASP در سرور اضافه کنید:

 

<%
response.ContentType="text/xml"
response.Write("<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?>")
response.Write("<note>")
response.Write("<from>Jani</from>")
response.Write("<to>Tove</to>")
response.Write("<message>Remember me this weekend</message>")
response.Write("</note>")
%>

ساخت XML با بانک داده

XML میتواند با بانک داده و بدون هیچ نرم افزار جانبی ایجاد شود.

برای ایجاد XML از بانک داده کد های زیر را در یک فایل ASP بنویسید و در سرور ذخیره کنید:

 

<%
response.ContentType = "text/xml"
set conn=Server.CreateObject("ADODB.Connection")
conn.provider="Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;"
conn.open server.mappath("/datafolder/database.mdb")

sql="select fname,lname from tblGuestBook"
set rs=Conn.Execute(sql)

response.write("<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?>")
response.write("<guestbook>")
while (not rs.EOF)
response.write("<guest>")
response.write("<fname>" & rs("fname") & "</fname>")
response.write("<lname>" & rs("lname") & "</lname>")
response.write("</guest>")
rs.MoveNext()
wend

rs.close()
conn.close()
response.write("</guestbook>")
%>

انتقال XML با XSLT به سرور

این فایل ASP یک فایل XML را به XHTML در سرور منتقل می کند:

<%
'Load XML
set xml = Server.CreateObject("Microsoft.XMLDOM")
xml.async = false
xml.load(Server.MapPath("simple.xml"))

'Load XSL
set xsl = Server.CreateObject("Microsoft.XMLDOM")
xsl.async = false
xsl.load(Server.MapPath("simple.xsl"))

'Transform file
Response.Write(xml.transformNode(xsl))
%>

توضیح مثال

اولین خط کد یک مبدل Microsoft XML parser (XMLDOM) ایجاد میشود و فایل XML را در حافظه بارگذاری میکند.

بلوک دوم از کد یک نمونه دیگر از تبدیل کننده کد ایجاد کرده و فایل XSL را درون حافظه ذخیره می کند.

آخرین خط کد سند XML را با استفاده از XSL منتقل کرده و نتیجه را در یک فایل XHTML به مرورگر وب ارسال می کند.

 

براي بهره مندي از مشاوره تخصصي در زمینه طراحی سایت در کرج با شرکت سارگون تماس بگيريد

نظرات كاربران :