گروه مقاله : CSS
تاريخ انتشار : 1394/02/02 - 13:02
كد :223

CSS-outline

در واقع با استفاده از این خاصیت می توانید دور عنصر مورد نظر خط بکشید (خارج از محدوده border) تا برجسته به نظر برسد.
به این موضوع توجه داشته باشید که خاصیت outline با border متفاوت است، outline از فضای خارجی دور عنصر مورد نظر استفاده می کند نه اینکه مانند border از فضای داخلی و width عنصر استفاده کند. 
خواصی که برای outline می توان در نظر گرفت، عبارتند از style, color, width :
در مثال زیر دور یک عنصر خارج از border با استفاده از خاصیت outline خط کشیده شده است.
 
 
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<style>
p {
border: 1px solid red;
outline: green dotted thick;
}
</style>
</head>
<body>
<p><b>Note:</b> IE8 supports the outline properties only if a !DOCTYPE is specified.</p>
</body>
</html>
 
در این مثال از outline-style برای استایل دادن استفاده شده است.
 
 
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<style>
p {border: 1px solid red;}
p.dotted {outline-style: dotted;}
p.dashed {outline-style: dashed;}
p.solid {outline-style: solid;}
p.double {outline-style: double;}
p.groove {outline-style: groove;}
p.ridge {outline-style: ridge;}
p.inset {outline-style: inset;}
p.outset {outline-style: outset;}
</style>
</head>
<body>
<p class="dotted">A dotted outline</p>
<p class="dashed">A dashed outline</p>
<p class="solid">A solid outline</p>
<p class="double">A double outline</p>
<p class="groove">A groove outline</p>
<p class="ridge">A ridge outline</p>
<p class="inset">An inset outline</p>
<p class="outset">An outset outline</p>
<b>Note:</b> IE8 supports the outline properties only if a !DOCTYPE is specified.
</body>
</html>
 
در این مثال خواهید دید که چگونه با استفاده از outline به یک عنصر رنگ داده می شود.
 
 
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<style>
p {
border: 1px solid red;
outline-style: dotted;
outline-color: #00ff00;
}
</style>
</head>
<body>
<p><b>Note:</b> IE8 supports the outline properties only if a !DOCTYPE is specified.</p>
</body>
</html>
 
در این مثال از border برایoutline  استفاده شده است.
 
 
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<style>
p.one {
border: 1px solid red;
outline-style: solid;
outline-width: thin;
}
 
p.two {
border: 1px solid red;
outline-style: dotted;
outline-width: 3px;
}
</style>
</head>
<body>
<p class="one">This is some text in a paragraph.</p>
<p class="two">This is some text in a paragraph.</p>
<p><b>Note:</b> IE8 supports the outline properties only if a !DOCTYPE is specified.</p>
</body>
</html>
 
Property Description Values
outline Sets all the outline properties in one declaration outline-color
outline-style
outline-width

inherit
outline-color Sets the color of an outline color_name
hex_number
rgb_number

invert
inherit
outline-style Sets the style of an outline none
dotted
dashed
solid
double
groove
ridge
inset
outset
inherit
outline-width Sets the width of an outline thin
medium
thick
length
inherit
نظرات كاربران :