گروه مقاله : جاوا اسكريپت Java Script
تاريخ انتشار : 1396/08/22 - 10:56
كد :7940

متد اعداد در جاوا اسکریپت

متدهای اعداد برای تبدیل کردن اعداد و ایجاد مقادیر متفاوت از عدد اولیه به کار میروند.

متد toString()

متد toString() یک عدد را به رشته تبدیل می کند.

با این متد میتوان اعداد موجود در متغیر و اعداد معرفی شده به متد و حاصل عملیات انجام شده روی اعداد را به رشته تبدیل کرد.

var x = 123;
x.toString(); // returns 123 from variable x
(123).toString(); // returns 123 from literal 123
(100 + 23).toString(); // returns 123 from expression 100 + 23

 

متد اعداد در جاوا اسکریپت

متد toExponential()

متد toExponential() یک رشته از عدد را در خروجی نمایش میدهد. این متد علاوه بر گرد کردن عدد آن را به صورت یک تابع ریاضی نشان میدهد. عددی که در آروگومان این متد وجود دارد. تعداد اعداد بعد از ممیز را نشان میدهد.

var x = 9.656;
x.toExponential(2); // returns 9.66e+0
x.toExponential(4); // returns 9.6560e+0
x.toExponential(6); // returns 9.656000e+0

اگر عدد را در آروگومان وارد نکنید عدد گرد نخواهد شد.

متد toFixed() :

متد toFixed() یک رشته بازگردانی می کند، مقدار بازگردانی شده، عدد تعریف شده با تعداد مشخصی عدد بعد از ممیز خواهد بود.

var x = 9.656;
x.toFixed(0); // returns 10
x.toFixed(2); // returns 9.66
x.toFixed(4); // returns 9.6560
x.toFixed(6); // returns 9.656000

متد toPrecision()

متد toPrecision() یک رشته بازگردانی میکند، با یک عدد طول مقدار بازگردانی شده را مشخص میکند.

var x = 9.656;
x.toPrecision(); // returns 9.656
x.toPrecision(2); // returns 9.7
x.toPrecision(4); // returns 9.656
x.toPrecision(6); // returns 9.65600

متد valueOf()

متد valueOf() عدد را بصورت عدد بازگردانی میکند:

var x = 123;
x.valueOf(); // returns 123 from variable x
(123).valueOf(); // returns 123 from literal 123
(100 + 23).valueOf(); // returns 123 from expression 100 + 23

در جاوا اسکریپت ، یک عدد میتواند بصورت عدد و یا شیئ تعریف شود. متد valueOf() میتواند برای اطمینان از عدد بودن یک عدد استفاده شود و معمولا برای تبدیل اعداد از نوع شیئ به نوع عدد کاربرد دارد.

متد های زیر برای تبدیل متغییر ها به عدد است

این متد ها جزئ متد های اعداد نیستند، بلکه جزء متدهای عمومی جاوا اسکریپت محسوب میشود.

  • The Number() method
  • The parseInt() method
  • The parseFloat() method

متد Number()

متد Number() برای تبدیل متغییر های جاوا اسکریپت به عدد بکار میرود.

مثال

x = true;
Number(x); // returns 1
x = false;
Number(x); // returns 0
x = new Date;
Number(x); // returns 1404568027739
x = "10"
Number(x); // returns 10
x = "10 20"
Number(x); // returns NaN

متد Number() هنگام گرفتن ورودی تاریخ عددی را بصورت میلی ثانیه از سال 1970 ایجاد می کند.

متد parseInt()

متد parseInt() یک رشته را پردازش و یک عدد بازمیگرداند، اگر فاصله بین اعداد موجود در رشته وجود داشته باشد، تنها عدد اول بازگردانی میشود:

parseInt("10"); // returns 10
parseInt("10.33"); // returns 10
parseInt("10 20 30"); // returns 10
parseInt("10 years"); // returns 10
parseInt("years 10"); // returns NaN

متد parseFloat()

متد parseFloat() یک رشته را پردازش و یک عدد بازمیگرداند.

parseFloat("10"); // returns 10
parseFloat("10.33"); // returns 10.33
parseFloat("10 20 30"); // returns 10
parseFloat("10 years"); // returns 10
parseFloat("years 10"); // returns NaN

نظرات كاربران :