گروه مقاله : جاوا اسكريپت Java Script
تاريخ انتشار : 1396/08/23 - 12:08
كد :7942

محاسبات ریاضی در جاوا اسکریپت

در این مقاله با نحوه اجرای دستورات ریاضی مانند سینوس و غیره در جاوا اسکریپت آشنا میشویم.

جاوا اسکریپت امکان استفاده از دستورات ریاضی را بر روی اعداد میدهد.

Math.PI; // returns 3.141592653589793

متد Math.round() :

متد Math.round(x) مقدار عدد X را بصورت نزدیک ترین عدد صحیح بازمیگرداند.

Math.round(4.7); // returns 5
Math.round(4.4); // returns 4

متد Math.pow() :

متد Math.pow(x, y) مقدار X را به توان y میرساند:

Math.pow(8, 2); // returns 64

متد Math.sqrt() :

متد Math.sqrt(x) مربع ریشه X را باز میگرداند.

Math.sqrt(64); // returns 8

متد  Math.abs() :

متد Math.abs(x) مقدار مثبت مقدار X را باز می گرداند.

Math.abs(-4.7); // returns 4.7

متد   Math.ceil() :

متد Math.ceil(x) مقدار X را به بالا رند می کند:

Math.ceil(4.4); // returns 5

متد  Math.floor() :

متد Math.floor(x) مقدار عدد X را به پایین رند می کند:

 Math.floor(4.7); // returns 4

متد Math.sin() :

متد Math.sin(x)   سینوس زاویه X را بصورت عددی بین 1- و 1 بازمیگرداند.

اگر شما بخواهید از درجه بجای رادیان استفاده کنید باید درجه را به رادیان تبدیل کنید:

 

Angle in radians = Angle in degrees x PI / 180.

مثال :

Math.sin(90 * Math.PI / 180); // returns 1 (the sine of 90 degrees)

متد   Math.cos() :

متد Math.cos(x) مقدار کسینوس زاویه X را بصورت عددی بین 1- و 1 باز میگرداند.

متد های Math.min() and Math.max() :

متد های Math.min() and Math.max() برای یافتن کوچکترین و بزرگترین عدد بکار می روند. اعداد باید بصورت آروگمان به این متدها داده شود.

 

Math.min(0, 150, 30, 20, -8, -200); // returns -200

======================================

Math.max(0, 150, 30, 20, -8, -200); // returns 150

متد  Math.random() :

متد Math.random() عددی تصادفی بین 0 و 1 را باز میگرداند.

Math.random(); // returns a random number

متد Math هشت قائده ریاضی را به جاوا اسکریپت اضافه می کند که این هشت قاعده عبارتند از:

 Math.E // returns Euler's number
Math.PI // returns PI
Math.SQRT2 // returns the square root of 2
Math.SQRT1_2 // returns the square root of 1/2
Math.LN2 // returns the natural logarithm of 2
Math.LN10 // returns the natural logarithm of 10
Math.LOG2E // returns base 2 logarithm of E
Math.LOG10E // returns base 10 logarithm of E

متد های شیئ math

Method

Description

abs(x)

Returns the absolute value of x

acos(x)

Returns the arccosine of x, in radians

asin(x)

Returns the arcsine of x, in radians

atan(x)

Returns the arctangent of x as a numeric value between -PI/2 and PI/2 radians

atan2(y, x)

Returns the arctangent of the quotient of its arguments

ceil(x)

Returns the value of x rounded up to its nearest integer

cos(x)

Returns the cosine of x (x is in radians)

exp(x)

Returns the value of Ex

floor(x)

Returns the value of x rounded down to its nearest integer

log(x)

Returns the natural logarithm (base E) of x

max(x, y, z, ..., n)

Returns the number with the highest value

min(x, y, z, ..., n)

Returns the number with the lowest value

pow(x, y)

Returns the value of x to the power of y

random()

Returns a random number between 0 and 1

round(x)

Returns the value of x rounded to its nearest integer

sin(x)

Returns the sine of x (x is in radians)

sqrt(x)

Returns the square root of x

tan(x)

Returns the tangent of an angle

 

براي بهره مندي از مشاوره تخصصي در زمینه طراحی سایت در کرج با شرکت سارگون تماس بگيريد

نظرات كاربران :