گروه مقاله : جاوا اسكريپت Java Script
تاريخ انتشار : 1396/08/17 - 10:37
كد :7934

رشته ها در جاوا اسکریپت

در این مقاله نحوه تعریف رشته ها در جاوا اسکریپت را بحث می کنیم.

رشته ها برای نگهداری مقادیر متنی بکار می روند.

برای نگهداری مقادیری مانند"John Doe" از رشته ها استفاده خواهیم کرد.

یک رشته میتواند درون یک جفت کوتیشن یا یک جفت دبل کوتیشن باشد.

 

var carname = "Volvo XC60";
var carname = 'Volvo XC60';

=======================

<p id="demo"></p>

 

<script>

 

var carName1 = "Volvo XC60";

var carName2 = 'Volvo XC60';

 

document.getElementById("demo").innerHTML =

carName1 + "<br>" + carName2;

 

</script>

=========================================

Volvo XC60

Volvo XC60

 

رشته ها در جاوا اسکریپت

 

شما میتوانید از رشته ها بصورت تو در تو استفاده کنید:

var answer = "It's alright";
var answer = "He is called 'Johnny'";
var answer = 'He is called "Johnny"';

===========================

<p id="demo"></p>

 

<script>

 

var answer1 = "It's alright";

var answer2 = "He is called 'Johnny'";

var answer3 = 'He is called "Johnny"';

 

document.getElementById("demo").innerHTML =

answer1 + "<br>" + answer2 + "<br>" + answer3;

 

</script>

========================================

It's alright
He is called 'Johnny'
He is called "Johnny"

 

طول رشته

 طول رشته را با استفاده از صفتLength میتوان بدس آورد .

مثال

 

var txt = "ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ";
var sln = txt.length;

============================================

<p id="demo"></p>

 

<script>

var txt = "ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ";

document.getElementById("demo").innerHTML = txt.length;

</script>

================================================

26

 

کاراکترهای ویژه

بخاطر اینکه رشته باید درون کوتیشن نوشته شوند جاوا اسکریپت قادر به درک متغییر زیر نیست:

 

var y = "We are the so-called "Vikings" from the north."

رشته ای که در بالا شناخته خواهد شد برابر است با"We are the so-called " .

برای گریز از بروز این مشکل باید از کاراکتر ویژه\ استفاده کرد.

با بک اسلش میتوان کاراکتر های ویژه را تبدیل به متن کرد:

var x = 'It\'s alright';
var y = "We are the so-called \"Vikings\" from the north."

==========================================

<p id="demo"></p>

 

<script>

 

var x = 'It\'s alright';

var y = "We are the so-called \"Vikings\" from the north.";

 

document.getElementById("demo").innerHTML = x + "<br>" + y;

 

</script>

====================================================

It's alright
We are the so-called "Vikings" from the north.

 

از کراکتر\ برای درج سایر کاراکتر ها به رشته متنی می توان استفاده کرد.

در جدول زیر نمونه ای از کاراکترهایی را که با بک اسکلش میتوان به رشته تبدیل کرد را مشاهده می کند:

کد

خروجی

\'

single quote

\"

double quote

\\

backslash

 

شکستن خط کد های طولانی

اگر طول خط شما طولانی باشد میتوانید خط خود را بشکنید بعد از عملگرها بهترین محل شکستن خط است:

 

document.getElementById("demo").innerHTML =
"Hello Dolly!";

=======================================

<p id="demo"></p>

 

<script>

document.getElementById("demo").innerHTML =

"Hello Dolly!";

</script>

=========================================

Hello Dolly!

میتوان خط را با یک بک اسلش شکست :

مثال:

document.getElementById("demo").innerHTML = "Hello \
Dolly!";

============================================

<p id="demo"></p>

 

<script>

document.getElementById("demo").innerHTML = "Hello \

Dolly!";

</script>

==========================================

Hello Dolly!

 

راه دیگر استفاده از علامت + میباشد:

document.getElementById("demo").innerHTML = "Hello" +
"Dolly!";

=================================================

<p id="demo"></p>

 

<script>

document.getElementById("demo").innerHTML = "Hello " +

"Dolly!";

</script>

=================================================

Hello Dolly!

نمیتوان با بک اسلش خط را شکاند :

document.getElementById("demo").innerHTML = \
"Hello Dolly!";

========================================

<p id="demo">You cannot break a code line with a \ backslash.</p>

 

<script>

document.getElementById("demo").innerHTML = \

"Hello Dolly.";

</script>

===========================================================

You cannot break a code line with a \ backslash.

 

با یک شئی میتوان یک رشته را تعریف کرد:

 

var firstName = "John";

==================

<p id="demo"></p>

 

<script>

var x = "John";              // x is a string

var y = new String("John");  // y is an object

 

document.getElementById("demo").innerHTML =

typeof x + "<br>" + typeof y;

</script>

=====================================

string
object

رشته های تعریف شده با شئی مقدار رشته ای دارند ولی نوع رشته ای ندارند:

var firstName = new String("John");

Example

var x = "John";
var y = new String("John");

// typeof x will return string
// typeof y will return object

=================================

<p id="demo"></p>

 

<script>

var x = "John";              // x is a string

var y = new String("John");  // y is an object

document.getElementById("demo").innerHTML = (x==y);

</script>

=============================================

True

=======================================

<p id="demo"></p>

 

<script>

var x = "John";              // x is a string

var y = new String("John");  // y is an object

document.getElementById("demo").innerHTML = (x===y);

</script>

==============================================

False

 

اگر برای تعریف رشته ها از شیئ استفاده کنید سرعت پردازش کم شده و رشته های شما از نظر نوع رشته تشخص داده نمی شوند که خود میتواند باعث مشکلاتی شود.

 

براي بهره مندي از مشاوره تخصصي در زمینه طراحی سایت در کرج با شرکت سارگون تماس بگيريد

نظرات كاربران :