گروه مقاله : بهینه سازی سايت
تاريخ انتشار : 1396/02/18 - 09:41
كد :7533

آزمون درس نمای گوگل آنالیتیک

در این مقاله آزمون واحد دوم از درس های گوگل آنالیتیک را باهم مطالعه خواهیم کرد گوگل آکادمی به کسانی که تمام آزمون ها را با نمره قبولی بگذرانند گواهی نامه گوگل آنالتیک اعطا خواهد کرد این آزمون رایگان برگزار میگردد.

واحد2: نمای گوگل آنالیتیک

آزمون

 

 

لیست دروس آموزش گوگل آنالیتیک مقدماتی

واحد 1: معرفی گوگل آنالیتیک

درس 1: چرا آنالیز دیجیتال؟

درس2: گوگل آنالیتیک چگونه کار می کند

درس 3: نصب گوگل آنالیتیک

درس4: نحوه تنظیم نمایش اطلاعات با فیلتر ها

آزمون واحد 1

واحد2: نمای گوگل آنالیتیک

درس 1: حرکت در گوگل آنالیتیک

درس 2: درک گزارش بررسی اجمالی

درس3: درک گزارش کامل

درس 4: نحوه اشتراک گزارش

درس 5: نحوه تنظیمات داشبرد و میانبر ها

آزمون واحد 2

واحد 3: گزارشات پایه

درس1: گزارشات مخاطبان

درس 2: گزارشات جذب مخاطب

درس 3: گزارشات رفتار

آزمون واحد 3

واحد 4: پیگیری مقدماتی تبدیلات و کمپین ها

درس1: محاسبه تبلیغات سفارشی

درس 2: ردگیری تبلیغات با سازنده های آدرس صفحه

درس 3:استفاده از نتایج برای محاسبه اهداف تجارت

درس 4: گزارش تبلیغات AdWords

درس 5: مروری بر درس و گام بعدی

آزمون واحد4

 

 

 

1-    برای مقایسه دو دامنه تاریخی در گزارش چه میکنید؟

1. What would you use to compare two date ranges in a report?
  Hourly, Day, Week, Month views in the time graph
     Real-time reports
     Date range comparison
     Account selector

2-    گزینه Users در Metric Measure چه می کند؟

2. What does the “Users” metric measure?
     The total number of visits to your website
     Users that had at least one session on your site in the given date range
     Users that landed on the homepage of your website
     Users who have signed up to an email newsletter on your website

3- در گوگل آنالیتیک واژه Bounce Rate چیست؟

3. In Google Analytics, what is the “Bounce Rate”?
     The number of times unique users returned to your website in a given time period
     The percentage of sessions in which a user exits from your homepage
     The percentage of total site exits
     The percentage of visits when a user landed on your website and exited without any interactions

4- در گوگل آنالیتیک Dimension یا بعد چیست؟

4. In Google Analytics, what is a “dimension”?
     The total amount of revenue a business has made in a given date range.
     An attribute of a data set that can be organized for better analysis.
     A comparison of data between two date ranges.
     A report that offers information about your audience.

5. در گوگل آنالیتیک گزینه Metric چیست؟

5. In Google Analytics, what is a “metric”?
     A dimension that can help you analyze site performance.
     The dates in your date range.
     A segment of data separated out in a report for comparison.
     The numbers in a data set often paired with dimensions.

6- در گوگل آکادمی  secondary dimension چیست؟

6. In Google Analytics, what is a “secondary dimension”?
     An additional widget you can add to a dashboard for more specific analysis.
     An additional metric you can add to a report for more specific analysis.
     An additional dimension you can add to a report for more specific analysis.
     A visualization that allows you to view understand the impact of your data.

7- اگر مایل باشید که گزارش دداده ها بالا و یا پایین میانگین سایت را نشان دهد در قسمت  visualization گوگل آنالیتیک کدام گزینه را انتخاب می کنید؟

7. If you wish to see if report data is performing above or below the website average, which Google Analytics visualization should you choose?
     Pivot view
     Comparison view
     Performance view
     Percentage view

8. چگونه میدان داده های نمونه گیری شده توسط گزارش گوگل آنالیتیک را بالا خواهید برد؟

8. How do you increase the amount of data in a sampled Google Analytics report?
     Choose “Greater precision” in the sampling pulldown menu
     Choose “Faster response” in the sampling pulldown menu
     Apply additional filters
     Remove the Secondary Dimension

9. با انتخاب  Share Template Link شما میتوانید داشبرد و داده های خود را با دیگر کابران به اشتراک بگذارید؟

9. By selecting “Share Template Link” you can share your dashboard and your data with another user
     True
     False

10- چه تعداد گزارش widgets را میتوانید در یک داشبرد ذخیره کنید؟

10. How many reporting widgets can you save to a dashboard?
     6
     9
     12
     16

نظرات كاربران :