گروه مقاله : بهینه سازی سايت
تاريخ انتشار : 1396/02/20 - 10:03
كد :7538

آزمون واحد سه گزارشات پایه آنالیتیک

در این مقاله آزمون رسمی گوگل برای آموزش گزارشات پایه آنالیتیک را مطالعه می کنیم .

واحد 3: گزارشات پایه

آزمون

 

 

لیست دروس آموزش گوگل آنالیتیک مقدماتی

واحد 1: معرفی گوگل آنالیتیک

درس 1: چرا آنالیز دیجیتال؟

درس2: گوگل آنالیتیک چگونه کار می کند

درس 3: نصب گوگل آنالیتیک

درس4: نحوه تنظیم نمایش اطلاعات با فیلتر ها

آزمون واحد 1

واحد2: نمای گوگل آنالیتیک

درس 1: حرکت در گوگل آنالیتیک

درس 2: درک گزارش بررسی اجمالی

درس3: درک گزارش کامل

درس 4: نحوه اشتراک گزارش

درس 5: نحوه تنظیمات داشبرد و میانبر ها

آزمون واحد 2

واحد 3: گزارشات پایه

درس1: گزارشات مخاطبان

درس 2: گزارشات جذب مخاطب

درس 3: گزارشات رفتار

آزمون واحد 3

واحد 4: پیگیری مقدماتی تبدیلات و کمپین ها

درس1: محاسبه تبلیغات سفارشی

درس 2: ردگیری تبلیغات با سازنده های آدرس صفحه

درس 3:استفاده از نتایج برای محاسبه اهداف تجارت

درس 4: گزارش تبلیغات AdWords

درس 5: مروری بر درس و گام بعدی

آزمون واحد4

 

 

 

1-    کدام تنظیمات را باید فعال کنید تا داده ها گزارش جمعیت و علاقه مندی ها؟

1. What setting must you enable to see data in Demographics and Interests Reports?
 Content Grouping
 Advertising features
 User permissions on the view
 In-Page Analytics

2-    کدام گزارش بهترین کمک را برای شناسایی مشکلات مرورگر را بر اساس ترافیک سایت نشان میدهد؟

2. Which report would best help you identify potential browser issues with your website traffic?
 The Active Users report
 The New vs Returning report
 The Browser & OS report
 The Source/Medium report

3- شما چطور  متوجه خواهید شد که کاربران سایت شما را از موبایل وارد شده اند؟

3. How could you discover whether users were viewing your website on mobile devices?
 The Exit Pages report under “Site Content”
 The Landing Page report under “Site Content”
 The Engagement report under “Behavior”
 The Devices report under “Mobile”

4-    برای هر کدام از کاربرانی که به سایت شما میآید، گوگل آنالیتیک گوگل آنالیتیک بطور آتوماتیک کدام منابع داده را از ترافیک سایت را گرداوری میکند.

4. For each user who comes to your site, Google Analytics automatically captures which of the following Traffic Source dimensions?
 Campaign and Medium
 Campaign and Ad Content
 Source and Medium
 Source, Medium, Campaign, and Ad Content

5- کدام یکی از گزینه های زیر یک منبع برای گوگل آنالیتک است؟(همه گزینه ها میتواند درست باشد)

5. Which of the following is a “source” in Google Analytics?
(select all that apply)
 googlemerchandisestore.com
 (direct)
 Google
 Email

6- کدام یک از گزینه های زیر یک mediumدر گوگل آنالیتیک است؟(همه گزینه ها میتواند درست باشد)

6. Which of the following is a “medium” in Google Analytics?
(select all that apply)
 Organic
 CPC
 Referral
 mail.google.com

7- کدام کانال در حالت پیشفرض در گزارش کانال قرار دارند؟

7. What channels are included by default in the Channels report?
(select all that apply)
 Organic Search
 Direct
 Display
 Device

8- کدام گزارش میتواند نشان دهد که یک قسمت خاص از سایتان محتوای مناسبی دارد؟

8. Which report can show you how well particular sections of your website content performed?
 Location report
 Content Drilldown report
 Frequency and Recency report
 Top Events report

9- کدام گزارش لیست صفحاتی که کابران برای اولین بار به آن مراجعه کرده اند را نشان میدهد؟

9. Which report lists the pages of your website where users first arrived?
 Landing Pages report
 All Pages report
 Exit Pages report
 Pages report under Events

10- کدام گزارش باید برای مشخص کردن خروج کابران از یک صفحه مهم استفاده شود؟

10. Which report should you use to check if users are exiting from important pages on your website?
 Landing Pages report
 All Pages report
 Exit Pages report
 Pages report under Events

نظرات كاربران :