گروه مقاله : بهینه سازی سايت
تاريخ انتشار : 1396/02/14 - 11:42
كد :7527

آزمون واحد یک معرفی گوگل آنالیتیک

در این قسمت ما آزمون گوگل برای واحد یک مقدماتی گوگل آنالیتیک یعنی قسمت معرفی گوگل آنالتیک را در سایت قرار داده ایم امیدوارم در این آزمون موفق باشید.

آزمون واحد اول

لیست دروس آموزش گوگل آنالیتیک مقدماتی

واحد 1: معرفی گوگل آنالیتیک

درس 1: چرا آنالیز دیجیتال؟

درس2: گوگل آنالیتیک چگونه کار می کند

درس 3: نصب گوگل آنالیتیک

درس4: نحوه تنظیم نمایش اطلاعات با فیلتر ها

آزمون واحد 1

واحد2: نمای گوگل آنالیتیک

درس 1: حرکت در گوگل آنالیتیک

درس 2: درک گزارش بررسی اجمالی

درس3: درک گزارش کامل

درس 4: نحوه اشتراک گزارش

درس 5: نحوه تنظیمات داشبرد و میانبر ها

آزمون واحد 2

واحد 3: گزارشات پایه

درس1: گزارشات مخاطبان

درس 2: گزارشات جذب مخاطب

درس 3: گزارشات رفتار

آزمون واحد 3

واحد 4: پیگیری مقدماتی تبدیلات و کمپین ها

درس1: محاسبه تبلیغات سفارشی

درس 2: ردگیری تبلیغات با سازنده های آدرس صفحه

درس 3:استفاده از نتایج برای محاسبه اهداف تجارت

درس 4: گزارش تبلیغات AdWords

درس 5: مروری بر درس و گام بعدی

آزمون واحد4

 

1.گوگل آنالیتیک میتواند رفتار کاربران را با کدام سیستم گردآوری کند؟(تمام پاسخ ها میتوانند صحیح باشند)

1. Google Analytics can collect behavioral data from which systems?

(select all that apply)

  E-commerce platforms

  Mobile Applications

  Online point-of-sales systems

  Systems not connected to the Internet

2. برای درگیری داده های رفتار در سایت با گوگل آنالیتیک کدام تنظیمات را باید کامل کنید؟(همه جواب ها میتوانند صحیح باشند)

2.To track website behavior data with Google Analytics, which steps will you need to complete?

(select all that apply)

  Install Google Analytics software on your desktop

 Create an Analytics account

 Add the Analytics tracking code to each page of your site

 Download the Analytics app

3. کد ردگیری آنالیتیک میتواند کداد داده های زیر را گردآوری کند؟(همه گزینه ها میتواند درست باشد)

3.The Analytics tracking code can collect which of the following?

 (select all that apply)

 How many users visited a page

 Language the browser is set to

 Type of browser

 User’s favorite website

 Device and operating system

4. چه زمانی گوگل آنالیتیک یک default sessionرا به پایان میرساند؟

4.When will Google Analytics end a default session?

 After 30 minutes, regardless of user activity on your website

 Once the user opens another browser window

 When a user is inactive on your site for 30 minutes or more or closes a browser window

 At noon every day

5. آیا این جمله صحیح است : هنگامی که گوگل آنالیتیک داده ای را پردازش می کند و آن را در بانک داده ذخیره می کند دیگر این دادهها قابل ویرایش نیستند .

5.Once Google Analytics processes the data it collects, it’s stored in a database where it can’t be changed.

 True

 False

6. کدام یک از گزینه های زیر بشکل بهتری ساختار درختی اکانت گوگل آنالیتیک را از بالا به پایین نشان میدهد؟

6.Which of the following best represents the hierarchical structure of a Google Analytics account from top to bottom?

 View > Account > Property

 Property > Account > View

 Account > View > Property

 Account > Property > View

 

7. یک کاربر با اجازه دسترسی Editدر سطح دسترسی اکانت، بصورت اتوماتیک اجازه دسترسی  edit>را برای سطح نما در یک Property>دارد.

7. A user with “edit” permissions at the Account level will automatically have “edit” permissions at the Property and View levels.

 True

 False

8. برای یافتن کد رهگیری آنالیتیک، کدام یک از گزینه های زیر باید انجام شود؟

8.To find your the Analytics tracking code, which sequence of steps should you follow?

 “Admin” tab > “Tracking Code” > “Tracking Info”

 “Admin” tab > “Tracking Info” > “Tracking Code”

 “Reporting” tab > “Audience Reports” > “Tracking Code”

 “Audience Reports” > “Settings” > “Tracking Code”

9. برای استفاده از آنالیتیک برای ردگیری رفتار مخاطبان سایت ، کدامیک را باید به هر صفحه خود اضافه کنید؟

 

9.To use Analytics to track user behavior on your website, what must you add to each page of your site?

 PHP tracking code

 Google Analytics account number only

 Google Analytics tracking code

 A permissions button

 

 

10. در کجای صفحه HTMLخود باید تگ ردگیری آنالیتیک را قرار دهید؟

10.Where in the HTML of your webpage should you place Analytics tracking code?

 Just after the opening <head> tag of your website

 Just before the closing </head> tag of your website

 Just after the opening <footer> tag of your website

 Just before the closing </footer> tag of your website

 

11. نمای جدید میتواند شامل داده های وبسایت از قبل از زمان ایجاد نما است :

11. New views can include website data from before the view was created.

 True

 False

 

12. If you delete a view, account administrators can recover the view using the “trash can” function within how many days?

 35

 65

 95

 125

 

13. Filters allow you to:

 Exclude data from a view

 Include data in a view

 Modify which data appears in your reports

 All of the above

 

14. Why is it important to keep one unfiltered view when using filters with Google Analytics?

 To ensure you can always access the original data

 In order to configure Goals

 In order to use a filter for multiple views

 There is no reason to have an unfiltered view

 

15. Google Analytics filters data in the order in which the filters are set.

 True

 False

 

16. Filters allow you to reprocess historical data from before the filter was applied.

 True

 False

نظرات كاربران :