گروه مقاله : بهینه سازی سايت
تاريخ انتشار : 1396/02/24 - 13:57
كد :7544

آزمون پیگیری مقدماتی فروش و کمپین ها

این قسمت ما ترجمه سوالات آزمون گوگل آنالیتیک در واحد چهارم بخش مقدماتی را قرار داده ایم برای شرکت در این آزمون بصورت رایگان یک اکانت گوگل باید ساخته و سپس آزمون را پاسخ دهید.

واحد 4: پیگیری مقدماتی تبدیلات و کمپین ها

 

لیست دروس آموزش گوگل آنالیتیک مقدماتی

واحد 1: معرفی گوگل آنالیتیک

درس 1: چرا آنالیز دیجیتال؟

درس2: گوگل آنالیتیک چگونه کار می کند

درس 3: نصب گوگل آنالیتیک

درس4: نحوه تنظیم نمایش اطلاعات با فیلتر ها

آزمون واحد 1

واحد2: نمای گوگل آنالیتیک

درس 1: حرکت در گوگل آنالیتیک

درس 2: درک گزارش بررسی اجمالی

درس3: درک گزارش کامل

درس 4: نحوه اشتراک گزارش

درس 5: نحوه تنظیمات داشبرد و میانبر ها

آزمون واحد 2

واحد 3: گزارشات پایه

درس1: گزارشات مخاطبان

درس 2: گزارشات جذب مخاطب

درس 3: گزارشات رفتار

آزمون واحد 3

واحد 4: پیگیری مقدماتی تبدیلات و کمپین ها

درس1: محاسبه تبلیغات سفارشی

درس 2: ردگیری تبلیغات با سازنده های آدرس صفحه

درس 3:استفاده از نتایج برای محاسبه اهداف تجارت

درس 4: گزارش تبلیغات AdWords

درس 5: مروری بر درس و گام بعدی

آزمون واحد4

 

آزمون

1.      سه تفاوت اصلی تگ کمپین ها برای ردگیری دقیق کمپین ها چیست؟

1. What are the three different campaign tags that Google Analytics requires for accurate campaign tracking?

 Medium, Source, and Content

 Medium, Source, and Campaign

 Campaign, Content, and Term

 Source, Content, and Term

2. کدام یک از گزینه های زیر از پارامتر های استاندارد کمپین ها در گوگل آنالیتکی نیست ؟

2. Which of the following is NOT a standard Google Analytics campaign parameter?

 utm_adgroup

 utm_source

 utm_medium

 utm_content

3. از کدام ابزار برای ایجاد سریع یک تگ ردگیری کمپین استفاده می کنید.

3. If you would like to quickly generate campaign tags for tracking, what tool should you use?

 The Measurement Protocol

 The Segment Builder

 The URL Builder

 The Goal Selector

4. کدام یک از گزنه های زیر پارامتر درست اختصاصی اضافه شده به آدریس می باشد ؟ همه گزینه ها می تواند صحیح باشد

4. Which of the following is the correct format for a custom campaign parameter added to a URL?

(select all that apply)

 www.googlemerchandisestore.com/?utm campaign=fallsale

 www.googlemerchandisestore.com/?utm_campaign=fallsale

 www.googlemerchandisestore.com/?utm_campaign=fall_sale

 www.googlemerchandisestore.com/?utm_campaign = fall sale

5. کدام یک از نمونه های زیر از هدف ها در گوگل آنالیتیک است؟ (همه گزینه ها میتوانند صحیح باشد)

5. Which of the following are examples of Goals in Google Analytics?

(select all that apply)

 Making a purchase

 Signing up for a newsletter

 Completing a successful Google search

 Submitting a contact information form

6. وقتیکه شما یک هدف در گوگل آنالیتیک ایجاد می کنید. شما باید یک  funnel visualizationایجاد کنید

6. When you create a Goal in Google Analytics, you must set up a funnel visualization.

 True

 False

7. اگر فروشگاه کالای گوگل یک آدرس هدف برای thankyouایجاد کند و نوع آن را با Begins withتعیین کند. کدام یک از آدرس های زیر در www.googlemerchandisestore.comبعنوان رسیدن به هدف در نظر گرفته خواهد شد؟

7. If the Google Merchandise Store sets up a URL goal of “/thankyou” and a Match Type of “Begins with”, which of the following pages on www.googlemerchandisestore.com will count as goals?

 /thankyou.html

 /thankyou.php

 /thankyou/receipt.php

 All of the above

8. ادوردز اجازه میدهد که کاربران برروی کدام ویژگی ها تبلیغ پخش کنند ؟همه موارد می تواند درست باشد

8. AdWords lets users advertise on which properties?

(select all that apply)

 Google Search

 Google Display Network

 DoubleClick Campaign Manager

 Google AdSense

9.  ویژگی Auto-taggingمیتواند در هر ادوردز بصورت اتوماتیک آدرس تبلیغ را تگ کند

9. Auto-tagging is the process in which AdWords can automatically tag your AdWords URLs.

 True

 False

10- کدامیک از گزارشات ادوردز در گوگل آنالیتیک  برای تحقیق بهترین روش فروش با تغییر محل کاربران خریدار سایت انجام میشود؟

10. Which of the following AdWords reports in Google Analytics should you use to investigate optimizing conversions by modifying bidding based on users' location?

 Campaigns

 Keywords

 Bid Adjustments

 Destination URLs

نظرات كاربران :